III SA/Kr 113/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644646

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2015 r. III SA/Kr 113/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Rudzka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. L. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 listopada 2014 r. Nr: (...) w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczych pielęgnacyjnych postanawia umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 listopada 2014 r. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczych pielęgnacyjnych skarżący Z. L. złożył wniosek o przyznanie mu prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych motywowany wysokimi kosztami leczenia i przeprowadzonego remontu.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 239 pkt 1 lit "a" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Z brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, że strona, która skarży działanie lub bezczynność organu administracji w sprawach z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, a do takiej kategorii zalicza się przedmiotowa sprawa opatrzona symbolem 6322, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych z mocy samego prawa. Zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych dokonane na mocy powołanego przepisu, oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku zarówno wnoszenia opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

W związku z tym, że w niniejszej sprawie skarżący korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, jego wniosek w tym przedmiocie jest bezprzedmiotowy. W takiej sytuacji postępowanie wywołane tym wnioskiem należało umorzyć w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.