Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1660574

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 marca 2015 r.
III SA/Kr 1069/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. K. o ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 maja2014 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia: sprostować z urzędu w komparycji postanowienia Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oznaczenie daty wydania i rozpoznania na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w ten sposób, że dotychczasowe oznaczenie daty "6 grudnia 2013 r." zastąpić oznaczeniem "6 lutego 2015 r."

Uzasadnienie faktyczne

W komparycji opisanego postanowienia nieprawidłowo zapisano oznaczenie daty wydania i rozpoznania na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o ustanowienie radcy prawnego lub adwokata wpisując omyłkowo "6 grudnia 2013 r." podczas gdy w rzeczywistości chodziło o dzień "6 lutego 2015 r.". Wynika to bowiem z akt sprawy, sekwencji podejmowanych w niej czynności, zarządzenia przewodniczącego z dnia 3 lutego 2015 r. o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne w dniu 6 lutego 2015 r. (k. 22), wreszcie daty zarządzeń związanych z wykonaniem tego postanowienia (k. 27).

Uwzględniając technikę sporządzenia postanowienia za pomoc komputera i nadania mu formy pisemnej poprzez wydruk zasadnym jest przyjęcie, iż w rozstrzyganym przypadku nastąpiła omyłka, której oczywistość nie budzi żądnych wątpliwości. Wymagała jednak sprostowania na podstawie art. 156 § 1 w związku z art. 166 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidującego możliwość sprostowania z urzędu w postanowieniu niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.

Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.