Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195417

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
III SA/Kr 1046/16

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skarżony organ Dyrektor Izby Celnej Treść wyniku odmówiono sporządzenia uzasadnienia wyroku Powołane przepisy Dz. U. z 2016 r. poz. 718 Art. 141

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 stycznia 2017 r. wniosku D. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "A" w W o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi D. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "A" w W na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 20 czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie W dniu 6 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok oddalający skargę D. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "A" w W, na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 20 czerwca 2016 r. nr (...).

W dniu 21 grudnia 2016 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a."), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Jeśli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a., czynność ta jest bezskuteczna. Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę jest terminem ustawowym, a takie terminy nie mogą być ani przedłużane, ani skracane. Dlatego też złożenie po terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skutkuje odmową jego sporządzenia, stosownie do art. 141 § 3 p.p.s.a. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozpoczął swój bieg w dniu 7 grudnia 2016 r., zatem wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia należało złożyć najpóźniej w dniu 13 grudnia 2016 r. Wobec faktu, że pełnomocnik skarżącego uczynił to dopiero w dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.