III SA/Gl 952/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870988

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 sierpnia 2013 r. III SA/Gl 952/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Kupiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 20 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi J. L. (L.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie wniosku Strony skarżącej z dnia (...) r. o zawieszenie postępowania sądowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowanie sądowego na wniosek Strony.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.