Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835602

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 949/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Wujek (spr.).

Sędziowie WSA: Magdalena Jankiewicz, Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie gier losowych (kary pieniężnej) oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.