Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 lutego 2008 r.
III SA/Gl 949/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo.

Sędziowie WSA: Małgorzata Jużków, Asesor Krzysztof Targoński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2008 r. przy udziale - sprawy ze skargi C. D. (D.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) r. o nr(...), po rozpatrzeniu odwołania C. D. (D.), reprezentowanego przez pełnomocnika doradcę podatkowego Z. T., od decyzji Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w (...) Nr (...) z dnia (...) r. określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za (...) r. w wysokości (...) zł - Dyrektor Izby Skarbowej w (...) utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu podatkowego pierwszej instancji. W podstawie prawnej powołał art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. art. 2 ust. 1, art. 4 pkt 7 lit. b, art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1, art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

W uzasadnieniu przedstawiono dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego oraz argumentację prawną. Podkreślono, iż w wyniku przeprowadzonej u strony kontroli podatkowej w zakresie prawidłowości określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług za (...) r. ustalono, że C. D. we (...) r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi i dokonał zgłoszenia na druku VAT-6, wybierając zwolnienie podmiotowe. Prowadzoną w sklepie sprzedaż detaliczną ewidencjonował w dziennych kontrolkach sprzedaży. Poza prowadzoną działalnością dokonywał także sprzedaży samochodów zakupionych uprzednio na własne nazwisko; sprzedaż ta następowała za pośrednictwem komisu "A" s.c. na podstawie zawartych umów komisowych. W toku postępowania kontrolnego wymieniony potwierdził, że dokonywał, począwszy od (...) r., wielokrotnych transakcji kupna i sprzedaży samochodów (...) za pośrednictwem wyłącznie komisu. Z oświadczenia wynika, że należności z tych transakcji rozliczane były gotówkowo, w datach zgodnych ze wskazanymi w poszczególnych dokumentach sprzedaży.

W konsekwencji organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że czynności wykonywane przez C. D. polegające na wielokrotnym zakupie samochodów, a następnie ich sprzedaży, stanowią ze względu na częstotliwość oraz przedmiot transakcji działalność gospodarczą i w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowy (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organ zaznaczył także, że strona będąc podatnikiem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, ponieważ sprzedawane samochody nie były towarami używanymi w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 lit. b ustawy podatkowej. Nadto wskazano, że C. D. nie dokonał przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2 ww. ustawy o VAT zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku od towarów i usług; nie prowadził także ewidencji podatkowej (art. 27 ust. 4); nie składał deklaracji podatkowych VAT-7 za kontrolowany okres i nie rozliczał się z podatku należnego. Zaakcentowano, iż C. D. stał się podatnikiem VAT od (...) r., a dokonując sprzedaży samochodów (...), które są wyrobem akcyzowym (Załącznik nr 6 do ustawy), nie mógł w dacie rozpoczęcia działalności skutecznie wybrać zwolnienia podmiotowego określonego w art. 14 ust. 6 ustawy.

W miesiącu (...) r. strona zawarła jedną umowę skupu samochodu, a ponadto dokonywała sprzedaży w sklepie ogólnospożywczym.

W tej sytuacji organ podatkowy dokonał obliczenia należnego podatku z tytułu działalności handlowej w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów, stosując art. 30 ust. 1 ustawy i określił wyżej opisaną decyzją zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za wskazany miesiąc.

W odwołaniu pełnomocnik strony wniósł o uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej oraz wstrzymanie jej wykonania. Pełnomocnik zarzucił naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej - art. 121 § 1 poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób podważający zaufanie obywateli do organów podatkowych; art. 122 poprzez pominięcie szeregu działań niezbędnych dla wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy; art. 187 § 1 poprzez zebranie materiału dowodowego i niewyczerpujące jego rozpatrzenie. Poza tym wskazał na obrazę przepisów prawa materialnego ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym poprzez uznanie, że strona jest podatnikiem podatku VAT w myśl przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy; błędne wyliczenie podstawy opodatkowania przez naruszenie zasady określonej w art. 16 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy. Dodatkowo postawiono zarzut błędnej subsumcji, gdyż organ podatkowy w swoich decyzjach, przytaczając określone fakty, przywołuje przepisy bez jednoczesnego wskazania związku pomiędzy zdarzeniem a konkretną normą. Następnie powołując się na wyrok NSA z 3 października 1997 r. o sygn. akt I SA/Łd 227/97 zarzucono nieuzasadnione zastosowanie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o VAT oraz przyjęcie za podstawę opodatkowania cenę sprzedaży samochodów, a nie kwoty należne z umów komisu, czyli kwotę należną komitentowi po potrąceniu kwoty prowizji komisanta.

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w (...) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, nie znajdując podstaw do uwzględnienia podnoszonych zarzutów. Powołując się na normy art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 1 ustawy o VAT organ stwierdził, że niekwestionowaną w sprawie jest okoliczność, iż strona dokonywała wielokrotnych transakcji zakupu samochodów, które nie były dla niej towarami używanymi w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 lit. b cyt. ustawy o VAT. Sprzedaż następowała za pośrednictwem komisu "A" s.c. na podstawie zawartych umów komisowych, o czym świadczą kopie faktur i umów komisowych. Biorąc zatem pod uwagę częstotliwość i rozmiar transakcji uznano, iż działalność ta miała charakter zorganizowany i ciągły wypełniając tym samym dyspozycję art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o VAT.

Organ odwoławczy podkreślił także, że w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym pod pojęciem sprzedaży towaru z art. 2 mieści się nie tylko sprzedaż w rozumieniu cywilnoprawnym, ale także obejmuje zbycie towaru przez komitenta za pośrednictwem komisanta nabywcy. Zaznaczył, że w badanym miesiącu nie wystąpiła sprzedaż samochodów, wobec czego organ podatkowy nie dokonywał opodatkowania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej. Dodał też, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki dopuszczające zwolnienia podatkowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nawiązując do zarzutów pełnomocnika strony w kwestii naruszenia przez organ podatkowy wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy wyjaśnił, że zarzuty te mają charakter ogólnikowy, a po analizie materiału nie stwierdzono, aby decyzja organu pierwszej instancji naruszała podstawowe zasady postępowania podatkowego.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach strona wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w (...) oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Zarzucono, podobnie jak w odwołaniu od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji, naruszenie art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej; obrazę przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Również uzasadnienie skargi oparte zostało na dotychczasowej argumentacji strony.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w (...) wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu sprawy, wywiódł co następuje:

Sąd administracyjny zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym zgodnie z § 2 tegoż artykułu kontrola, o której mowa jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sąd rozpoznaje zatem sprawę rozstrzygniętą w zaskarżonej decyzji ostatecznej z punktu widzenia legalności, tj. zgodności z prawem całego toku postępowania administracyjnego i prawidłowości zastosowania przepisów prawa. Zgodnie natomiast z art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwaną dalej p.p.s.a.) uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji bądź postanowienia w całości lub w części następuje wtedy, gdy sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy; naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego; inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Stosownie do treści art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz wskazaną podstawą prawną.

Przeprowadzone w określonych na wstępie ramach badanie zgodności z prawem zaskarżonej decyzji wykazało, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem nie można organom podatkowym skutecznie zarzucić, iż przy rozstrzyganiu sprawy naruszyły obowiązujące przepisy prawa materialnego lub procesowego.

Przystępując do oceny legalności zaskarżonej decyzji, należy podkreślić, iż spór między stronami dotyczy przede wszystkim zasadności uznania C. D. za podatnika VAT.

Na wstępie należy podkreślić, że zasadnie organy podatkowe uznały stronę skarżącą za podatnika podatku od towarów i usług. W świetle bowiem przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy podatnikami były osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonywały we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegały na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej (pkt 1) lub wykonujące czynności, o których mowa w art. 16 (pkt 2).

Konkludując zatem przedstawione powyżej regulacje prawne należy stwierdzić, że działalność prowadzona przez stronę, od (...) r., wypełnia zarówno przesłankę z ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 - zakup i sprzedaż samochodów wykonywana była w sposób częstotliwy, jak i pkt 2 - czynność ta realizowana była w ramach umowy komisu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 powoływanej ustawy. Zatem słusznie uznano skarżącego za podatnika podatku od towarów i usług.

Podkreślenia wymaga, że strona skarżąca, będąc podatnikiem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, ponieważ sprzedawane samochody nie były towarami używanymi w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 lit. b ustawy podatkowej

W tej sytuacji organ podatkowy prawidłowo dokonał obliczenia należnego podatku z tytułu działalności handlowej w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów, stosując art. 30 ust. 1 ustawy podatkowej (w (...) r. nie odnotowano sprzedaży samochodów).

Natomiast odnosząc się do zarzutu błędnego wyliczenia podstawy opodatkowania, tj. naruszenia przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej, należy stwierdzić, iż jest on nieuzasadniony, bowiem w tej sprawie przepis ten nie miał zastosowania.

Nie zasługują również na uwzględnienie, mające charakter ogólnikowy, zarzuty naruszenia przepisów postępowania. W ocenie Sądu zabrany materiał dowodowy został poddany wnikliwej analizie i rozpoznany zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym. Brak jest również podstaw do stwierdzenia, iż jest on niekompletny, a jego ocena została dokonana w sposób dowolny.

Reasumując powyższe Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia zarzutów strony skarżącej i stosownie do postanowień art. 151 p.p.s.a. orzekł o oddaleniu skargi.