III SA/Gl 939/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871017

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 września 2013 r. III SA/Gl 939/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie wniosku strony z dnia (...) r. o zawieszenie postępowania sądowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego na wniosek strony.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.