III SA/Gl 937/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582315

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 października 2018 r. III SA/Gl 937/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Jużków, Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2018 r. sprawy ze skargi P. K. na pismo Zarządu Województwa (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym aktem tj. pismem z (...) r. Zarząd Województwa Śląskiego (dalej jako: IZ RPO WSL, organ) poinformował P.K., prowadzącego działalność pod firmą "A" studio projektowe P.K. w R. (dalej: wnioskodawca, skarżący), że IZ RPO WSL uchwałą nr (...) nie uwzględniła protestu w sprawie negatywnej oceny merytorycznej projektu pn. "(...)", objętego wnioskiem nr (...) złożonym w ramach konkursu nr (...).

W podstawie prawnej powołano art. 58 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako ustawa wdrożeniowa). Powyższy akt został wydany w następującym stanie faktycznym.

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014 - 2020, we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizując regionalny program operacyjny, ogłosiła konkurs nr (...) dla Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w którym Strona złożyła projekt pn.: (...)

Pismem z dnia (...) r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poinformowała Wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny merytorycznej i co za tym idzie, nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania ze względu na fakt, że projekt nie spełniał kryterium zerojedynkowego pn. (...).

Strona złożyła protest nie zgadzając się z rozstrzygnięciem i wyjaśniła, że:

1. Dokumenty przedstawione na etapie aplikowania w pełni potwierdzają zapewnienie trwałości rezultatów od strony finansowej. Wskazując dalej, że wytyczne stanowią, że należy przedstawić środki na finansowanie inwestycji, nie zobowiązują jednak do przedstawienia dodatkowej lokaty czy majątku Wnioskodawcy.

2. Zawarł deklarację komplementarności interwencji finansowej z EFRR z projektami realizowanymi w ramach EFS w pkt B.6 wniosku o dofinansowanie. Wskazał również, że możliwymi do sfinansowania z EFS są koszty pośrednie np. koszty utrzymania powierzchni biurowych, związanych z obsługą administracyjną projektu.

3. Analiza poziomu zysku w KPIR niekoniecznie jest dokładnym odzwierciedleniem zamożności przedsiębiorcy. Uproszczona struktura prowadzonej księgowości powoduje, że uwidoczniony jest jedynie poziom zysku netto, bez względu na strukturę kosztów, poziom zakupów, inwestycji itp. Nie wynika z niego również jakie przedsiębiorca ma zamierzenia i jaki będą jego planowane dochody. Nie jest możliwe uwzględnienie przyszłych przychodów z tytułu projektu realizowanego w ramach EFS, a planowany do realizacji projekt ramach EFS będzie przedmiotem analizy w odrębnym postępowaniu aplikacyjnym.

4. Ekspert 2 podważył zdolność wnioskodawcy do utrzymania rezultatów projektu pod względem finansowym wskazując jako uzasadnienie - cyt.: "Wnioskodawca zadeklarował dochowanie wymogu trwałości rezultatów projektu. Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania rezultatu projektu pod względem organizacyjnym, instytucjonalnym i technicznym. Wykazane przepływy pieniężne posiadają wartość ujemną, co nie uzasadniania pewności dochowania wymogu trwałości finansowej. Stwierdzam niespełnienie wymogów kryterium - nota 0."

Natomiast w opinii Wnioskodawcy ocena wydaje się być nierzetelna, ograniczona jedynie do przepływów pieniężnych wskazanych w analizie finansowej; zaś ocena trwałości finansowej projektu powinna obejmować szerszą analizę wnioskodawcy pod kątem spełnienia przedmiotowego kryterium.

Rozstrzygając protest IZ RPO WSL 2014 -2020, uznała, że ocena projektu została przeprowadzona prawidłowo, a złożony protest nie był zasadny. Wyjaśniono na czym, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów, polega analiza trwałości finansowej wskazując na konieczność wykazania, że zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu zostały zapewnione i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji.

Analiza trwałości finansowej powinna obejmować co najmniej następujące działania:

1.

analizę zasobów finansowych projektu, która zakłada dokonanie weryfikacji trwałości finansowej i polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych prze projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to harmonię pomiędzy wydatkami i wpływami prowadząca do wniosku, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową.

2.

analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem, która polega na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samego projektu ale również beneficjenta/ operatora.

Dalej podkreślono, że jednocześnie analiza przepływów pieniężnych, powinna wykazać, że beneficjent/ operator ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą. Natomiast IZ RPO WSL 2014 -2020 przeanalizowała sytuację w oparciu o załączone dokumenty z których wynikało, że:

- wydatki ogółem projektu to: (...) zł

- wydatki kwalifikowalne to: (...) zł

- wkład własny to: (...) zł

- wyciąg z rachunku bankowego wskazujący, że skarżący posiadał: (...) zł

- dołączone do wniosku sprawozdanie finansowe KPIR za lata 2014 - 2016 wskazywały na osiągnięcie dochodów: 2014 r. - (...) zł, 2015 r. - (...) zł i 2016 r. - (...) zł.

Zatem dane te wskazywały, że dochody z roku na rok malały. Nadto, rachunek zysków i strat w dołączonej analizie finansowej obrazował, że przepływy pieniężne w okresie dotyczącym trwałości projektu wykazują wartości ujemne. Wnioskodawca nie wykazał, że posiada środki finansowe w wysokości odpowiadającej wartości wkładu własnego, co spowodowało że oceniający uznali, że projekt nie jest trwały finansowo.

Ocena zdaniem IZ RPO WSL 2014 - 2020 była przeprowadzona kompleksowo i wyczerpująco.

Kwestionując powyższe rozstrzygnięcie Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zarzucił IZ RPO WSL przeprowadzenie oceny projektu z błędami proceduralnymi:

- brak wezwania do uzupełnienia i odniesienia się do kwestii trwałości finansowej Projektu na etapie oceny formalnej czym pozbawiono Wnioskodawcę możliwości ustosunkowania się do zakwestionowanych danych wniosku, które budziły wątpliwości oceniającego i dalej stały się powodem odrzucenia wniosku;

- projekt po uzyskaniu 0 w danym kryterium zerojedynkowym nie powinien podlegać dalszej ocenie natomiast sporny projekt został oceniony w całości, na co wskazują karty oceny merytorycznej wniosku.

W odpowiedzi na skargę organ, wnosząc o jej oddalenie, podtrzymał prezentowane stanowisko w sprawie i jako niezasadne ocenił stawiane zarzuty.

Odnosząc się do zarzutu wskazanego pod punktem pierwszym wyjaśnił, że zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1 ustawy wdrożeniowej ocena spełniania kryteriów wyboru projektów może być podzielona na etapy i w konkursie nr (...) zastosowano tę możliwość i zastosowano etap oceny formalnej i merytorycznej. W pierwszym etapie - oceny formalnej badane są okoliczności dotyczące kompletności złożonej dokumentacji w tym w ramach kryterium wskazanego przez Skarżącego. Etap ten nie służy jeszcze ocenie prawidłowości (w rozumieniu merytorycznym) złożonej dokumentacji, a do tego musiałoby prowadzić wezwanie o wyjaśnienie, czy też uzupełnienie dokumentów związanych z analiza finansową. Etap właściwy dla oceny treści złożonych dokumentów, to etap oceny merytorycznej. Na tym etapie nie ma możliwości wezwania do uzupełnienia, czy tez wyjaśnienia załączonych dokumentów.

Podkreślił organ, że złożona analiza finansowa nie budziła wątpliwości ekspertów, które miałyby być wyjaśnione przez Skarżącego, bowiem z analizy wynikało wprost, że przedstawione w niej wskaźniki finansowe nie odpowiadają wskaźnikom koniecznym do prawidłowej realizacji projektu, również z tego powodu nie było podstaw do wezwania o wyjaśnienie, czy uzupełnienie załączników.

Zaakcentowano także, że w tej sytuacji szczegółowo poddana została ocenie możliwość Skarżącego do zapewnienia trwałości projektu w kontekście przedłożonej przez niego dokumentacji i informacji wskazanych w treści wniosku o dofinansowanie; z wyliczenia przedstawionego przez eksperta 1 roczne dochody wskazane przez Skarżącego w latach 2014 - 2016 r. - są niższe niż roczne koszty utrzymania projektu tj. (...) zł a tendencja skali dochodów w kolejnych latach prowadzonej działalności jest malejąca. Podobne stanowisko wyraził ekspert nr 2 wskazując, ze przepływy finansowe posiadają wartość ujemną. W związku z powyższym zarzut Skarżącego uznano za bezzasadny.

Natomiast odnosząc się do zarzutu z pkt 2 organ wyjaśnił, że skutek jaki powstałby po przyznaniu okoliczności wskazanej przez Skarżącego, musiałby prowadzić faktycznie do uznania, że skoro projekt nie powinien podlegać dalszej ocenie, a IZ RPO WSL 2014 -2020 nie ma możliwości wezwania do uzupełnienia merytorycznego zakresu na etapie oceny formalnej, to pogarsza to sytuację Skarżącego, którego projekt nie zostałby zakwalifikowany do dofinansowania na etapie oceny formalnej. W związku z czym tak skonstruowany zarzut nie mógł się ostać.

W terminie publikacji wyroku Skarżący złożył pismo wnosząc o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez IŻ RPO WSL i ponowne przeprowadzenie procedury oceny projektu podtrzymując dotychczasowe zarzuty; podkreślając obowiązek wezwania Wnioskodawcy o wyjaśnienia; niedochowanie pozbawiło możliwości uzupełnienia dokumentacji. Zaakcentowano pozytywną ocenę projektu na etapie oceny formalnej co spowodowało przeświadczenie Strony o kompletności dokumentacji; przedstawiono wypisy z oceny zerojedynkowej i rozbieżność w ocenie ekspertów - 1- ocena negatywna, 2 - ocena pozytywna; podkreślono dalszą ocenę punktową projektu - co skutkowało błędem proceduralnym Organ w odpowiedzi wskazał na konieczność kompleksowej analizy dokumentacji w kontekście całości jej treści, a żadna z ocen ekspertów nie wskazuje na ocenę pozytywną kryterium trwałości projektu. Zatem nie ma znaczenia oznaczenie oceny w karcie w cz. V.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie czy prawidłowo organ nie uwzględnił protestu Skarżącego na negatywną ocenę merytoryczną projektu wobec stwierdzenia niespełniania kryterium zerojedynkowego pn.(...) w oparciu o opinie ekspertów - kwestionowane przez Stronę; czy też powinien był wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w związku ze stwierdzonymi brakami danych potwierdzającymi pełną analizę finansową Strony.

Na wstępie należy wyjaśnić, że zasady postępowania obowiązujące podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie projektów, określone zostały w ustawie wdrożeniowej, normującej zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z tym, że wedle art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej podstawę systemu realizacji programu operacyjnego mogą stanowić w szczególności: przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne horyzontalne, wytyczne, o których mowa w art. 7 (tj. wytyczne dotyczące kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zgodne z wytycznymi horyzontalnymi), szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze zawierające procedury działania właściwych instytucji - podstawę przeprowadzanej przez sąd kontroli zgodności z prawem, dokonanej oceny projektu, stanowią odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz akty i dokumenty, należące do tzw. systemu realizacji programu. Pomimo, że te ostatnie nie są źródłami prawa powszechnie obowiązującego, w orzecznictwie zaprezentowano stanowisko, że bez nich nie jest możliwe dokonanie oceny i wyboru projektów, a zatem stanowią one bezpośrednią podstawę praw i obowiązków wnioskodawców oraz beneficjentów. W tym względzie uznano, że dokumenty składające się na system realizacji programu operacyjnego są źródłami prawa administracyjnego w szerokim znaczeniu, bowiem zawierają określone regulacje (normy) obowiązujące zarówno instytucje (na które ustawodawca nałożył określone obowiązki oraz uprawnienia), jak i podmioty decydujące się na wystąpienie ze stosownym wnioskiem (vide: wyroki NSA: z 28 października 2010 r., sygn. akt II GSK 1178/10; z 18 listopada 2010 r., sygn. akt II GSK 1252/10).

W związku z powyższym, w ramach prowadzonego postępowania sądowego należało rozważyć czy w sprawie dochowane zostały wymagane zasady dokonania oceny wniosku o dofinansowanie, złożonego przez Skarżącego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz z przyjętej na ich podstawie procedury wyłaniania projektów.

Rozważając zasadność wniesionej skargi, na względzie mieć należy przede wszystkim, wyrażoną w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, zasadę przejrzystości reguł oceny projektów. Przepis ten stanowi, że właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Zasada ta realizuje się przede wszystkim w obowiązku powszechnie dostępnej i kompletnej informacji o trybie i warunkach wyboru projektów. Pozostaje przy tym w ścisłej korelacji z zasadą rzetelności, nakazującą ustanowienie jasnych i zrozumiałych dla wnioskodawców kryteriów wyboru projektów, zgodność postępowania z ustanowionymi w danym trybie regułami oraz wszechstronne i wyczerpujące uzasadnienie wyboru projektu i dokonanej jego oceny. Nakaz zachowania bezstronności z kolei ustanawia zakaz preferencyjnego traktowania określonych grup lub rodzajów wnioskodawców albo projektów. Co należy jeszcze raz podkreślić - zachowany w tym względzie być powinien równy dostęp do informacji, będący emanacją traktatowej zasady równości w dostępie do pomocy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów, a reguły i kryteria wyboru projektów powinny być jasne i jednoznaczne, określające w sposób przejrzysty i precyzyjny konsekwencje określonego działania lub zaniechania uczestników konkursu. Zasady określone w art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej mają charakter normatywny i stanowią gwarancję równego traktowania wszystkich potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej.

Kontrola sądowoadministracyjna sprowadza się zatem do zbadania, czy dokonana ocena wniosku oraz negatywne rozpatrzenie protestu nie narusza powyższych reguł. Oznacza to, że sąd nie jest uprawniony do weryfikacji merytorycznej wniosku (projektu). Kontrola zaś powinna zmierzać do analizy, czy argumentacja oceniającego oraz organu, w zaskarżonym negatywnym rozpatrzeniu protestu, nie jest dowolna i mieści się w granicach logicznego rozumowania, a przy tym czy jest spójna, wyczerpująca (kompletna), odpowiada generalnym standardom prawa, zasadom doświadczenia życiowego, pozostaje w związku z dokumentacją konkursową i ustalonymi kryteriami.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, Sąd stwierdził, że negatywne rozpatrzenie protestu, zostało dokonane w sposób prawidłowy. Doprowadziło ono do wniosku, że projekt złożony przez Skarżącego nie spełnia kryterium zerojedynkowego pn. (...). Podstawą do negatywnej oceny wniosku złożonego przez Skarżącego było stwierdzenie przez dwie osoby oceniające, że analiza sytuacji finansowej Strony - polegająca na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samego projektu ale również Skarżącego jako beneficjenta oraz przepływów pieniężnych, która powinna wykazać, że beneficjent ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą - nie zapewnia trwałości rezultatu projektu. Przeanalizowano bowiem sytuację w oparciu o załączone dokumenty, z których wynikało, że wydatki ogółem projektu to (...) zł; wydatki kwalifikowalne (...) zł; wkład własny (...) zł. Natomiast z wyciągu z rachunku bankowego wynikało, że skarżący posiadał (...) zł. Poza tym dołączone do wniosku sprawozdanie finansowe KPIR za lata 2014 - 2016 wskazywało dochody: 2014 r. - (...) zł; 2015 r. - (...) zł; 2016 r. - (...) zł.

Jak wynika z Kart oceny merytorycznej obaj eksperci nie przyznali punktu w tym spornym kryterium.

Pierwszy ekspert podał, że: "Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika brak trwałości finansowej analizowanego projektu, ponieważ przepływy pieniężne netto w całym analizowanym okresie odniesienia dotyczącym trwałości projektu wykazują wartości ujemne, a zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 trwałość finansowa inwestycji zostaje potwierdzona, jeśli skumulowane przepływy pieniężne netto nie są ujemne w żadnym roku na przestrzeni całego okresu odniesienia. Z uwagi na powyższe, nie ma możliwości potwierdzenia odpowiedniego potencjału finansowego niezbędnego do zapewnienia trwałości rezultatów projektu przez okres min. 3 lat. Wnioskodawca w pkt B12 wniosku o dofinansowanie wskazuje, że posiada środki własne niezbędne do pokrycia pozostałej części inwestycji, co oceniający potwierdził na podstawie załączonego wyciągu z saldem ponad (...) tys. zł. Jednak zauważyć należy, że zdolność Wnioskodawcy do pokrywania kosztów utrzymania obiektu Wnioskodawca ponownie potwierdza swoją sytuację dołączonym do dokumentacji jedynym wyciągiem bankowym. Ponadto Wnioskodawca możliwość pokrycia kosztów operacyjnych w okresie trwałości argumentuje dobrą kondycją finansową Wnioskodawcy potwierdzoną załączonymi podsumowaniami księgi przychodów i rozchodów. Z analizy załączonych podsumowań KPIR z lat 2014-2016 wynikają następujące dochody za 2014 wynoszą (...) tys. zł, za 2015 wynoszą (...) tys. zł a w 2016 (...) tys. zł. Natomiast roczne koszty operacyjne wynikające z utrzymania projektu wynoszą (...) tys. zł które generują wykazane ujemne przypływy. Z uwagi na wykazaną sytuacje finansową Wnioskodawcy w stosunku do kosztów generowanych w okresie trwałości projektu, nie można potwierdzić że projekt zachowa prawidłową trwałość finansową w okresie trwałości. Z pozostałej analizy wniosku o dofinansowanie wynika, że Wnioskodawca, posiada odpowiednie doświadczenie i potencjał instytucjonalny niezbędny do realizacji projektu. Zauważyć jednak należy, że brak trwałości finansowej projektu powoduje brak możliwości potwierdzenia zapewnienia trwałości rezultatów projektu przez Wnioskodawcę." Natomiast drugi ekspert podał w uzasadnieniu swej oceny: "Wnioskodawca zadeklarował dochowanie wymogu trwałości rezultatów projektu. Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, instytucjonalnym i technicznym. Wykazane przepływy pieniężne posiadają wartość ujemną, co nie uzasadnia pewności dochowania wymogu trwałości finansowej. Stwierdzam niespełnienie wymogów kryterium - nota 0".

Zatem skonstatowano, że dochody z roku na rok malały; rachunek zysków i strat w dołączonej analizie finansowej wskazywał, że przepływy pieniężne w okresie dotyczącym trwałości projektu wykazują wartości ujemne, a Wnioskodawca nie wykazał, że posiada środki finansowe w wysokości odpowiadającej wartości wkładu własnego. Powyższe spowodowało, że oceniający uznali, że projekt nie jest trwały finansowo. W opinii obu ekspertów Wnioskodawca nie miał wystarczającej rentowności, aby finansować koszty utrzymania obiektu. Wskazywany natomiast przez Stronę poziom zysku netto wynikający z historycznych lat w KPiR faktycznie wynosił ok. (...) tys. rocznie w ostatnich 3 latach, ale jak słusznie organ zauważył był znacznie niższy niż koszty utrzymania obiektu tj. (...) tys. zł.

Zestawiając powyższe należało więc stwierdzić, że analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że beneficjent/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą. Przy analizie trwałości finansowej bierze się pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne, w tym również te wpływy na rzecz projektu, które nie stanowią przychodów, np. dotacje o charakterze operacyjnym. W pkt B.12 Utrzymanie celów i trwałości projektu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca podał: "Wynik analizy finansowej: przepływy inwestycyjne projektu są ujemne - ze względu na koszty inwestycyjne przedsięwzięcia. Rachunek przepływów finansowych jest dodatni i równy wysokości otrzymanej dotacji. Wnioskodawca posiada środki własne niezbędne do pokrycia pozostałej części inwestycji. Trwałość finansowa przedsięwzięcia jest niezagrożona. Kwota dofinansowania wraz z otrzymaną dotacją pozwolą na pokrycie całkowitych nakładów inwestycyjnych. Wnioskodawca posiada środki własne na pokrycie kosztów operacyjnych. Dobrą kondycję finansową Wnioskodawcy potwierdzają dołączone dokumenty - Wnioskodawca nie prowadzi pełnej księgowości stąd do wniosku załączono podsumowanie księgi przychodów i rozchodów. Zdolność Wnioskodawcy do pokrywania kosztów utrzymania obiektu potwierdza również dołączony wyciąg bankowy". Na podstawie pkt D.2 Montaż finansowy i budżet projektu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powyższe, przeanalizowane przez dwóch niezależnych ekspertów dane finansowe i wyciąg bankowy, podczas gdy powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie środków obejmujących wydatki ogółem projektu, a w żaden sposób nie potwierdził, że posiada środki finansowe w wysokości odpowiadającej wartości wkładu własnego tj. (...) zł.

Zatem całokształt okoliczności sprawy pozwala na przyjęcie, że wniosek Skarżącego został oceniony bez naruszenia przepisów prawa. Argumentacja zawarta w kartach oceny nie jest - jak sugeruje Skarżący dowolna ani nierzetelna, bowiem skrupulatnie odnosi się do przedłożonej dokumentacji finansowej podanej we wniosku. Ponadto jest ona wyczerpująca i przekonująca. Dokonana tu ocena jest spójna, wyczerpująca i logiczna, a przy tym uzasadniona zgodnie z ustalonymi w ramach konkursu kryteriami oceny oraz obiektywnymi regułami wiedzy.

Wskazywana przez Skarżącego okoliczność rozbieżności w ocenie ekspertów, wyrażonej w końcowych rubrykach tabelki (1- negatywna, 2 - pozytywna) pozostaje bez wpływu na skarżone rozstrzygnięcie, albowiem wydane zostało ono z uwzględnieniem całej treści dokonanych ocen przez ekspertów.

W tych okolicznościach sprawy brak jest podstaw do uznania, że organ naruszył art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Podkreślić należy, że to na wnioskodawcy ubiegającym się o dofinansowanie w ramach danego konkursu, spoczywa obowiązek rzetelnego i wyczerpującego przygotowania wniosku i dokumentacji aplikacyjnej (vide: wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2011 r. sygn. akt. II GSK 1500/11, CBOSA). Skarżący przystępując do konkursu winien znać jego zasady, które zostały opublikowane i były dostępne dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców w jednakowy sposób. Każdy uczestnik konkursu wyraża akceptację dla zasad konkursu i chcąc uzyskać pomoc musi się do tych zasad precyzyjnie stosować. Braki w złożonej dokumentacji lub jej niespójność, skutkujące zakwestionowaniem spełnienia przez wniosek określonych kryteriów, winny natomiast zostać ocenione negatywnie, tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. Reżim ubiegania się o wnioskowane dofinansowanie jest sztywny i rygorystyczny; brak jest podstaw do obciążania organu koniecznością wzywania beneficjenta do uzupełniania wniosku w przypadku stwierdzenia niespełniania przez niego podstawowego kryterium formalnego.

W związku z tym, że zarzuty skargi okazały się niezasadne, a Sąd z urzędu nie stwierdził innych naruszeń prawa, na podstawie art. 61 ust. 8 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, orzeczono o oddaleniu skargi

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.