Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.
III SA/Gl 920/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż.

Sędziowie Asesorzy, WSA: Barbara Brandys-Kmiecik (spr.), Krzysztof Targoński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2007 r. przy udziale - sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym datowanym z dnia (...) "A" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pismami z dnia (...). wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma pod rygorem odrzucenia skargi oraz do usunięcia braków formalnych skargi w postaci złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania Spółki przez I.P. (tj. odpis z KRS).

Powyższe pisma zostały odebrane przez osobę uprawnioną do odbioru przesyłek adresowanych do Spółki w dniu (...)., a zatem 7-dniowy termin upływał w dniu (...) r. (środa). Natomiast w dniu (...). wpłynęło do Sądu pismo strony skarżącej (nadane w placówce pocztowej (...).) wraz odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego na potwierdzenie składu osobowego zarządu Spółki i sposobu jej reprezentacji oraz żądaniem zwolnienia z kosztów.

W wyniku wezwania Sądu skarżąca Spółka uzupełniła braki formalne wniosku o przyznanie prawa pomocy i postanowieniem z dnia (...). Sąd postanowił zwolnić stronę od kosztów sądowych.

Obecnie pozostaje do rozpatrzenia sprawa terminowości uzupełnienia przez "A" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. braków formalnych skargi z dnia (...) r. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...). nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Pod pojęciem przesłanek dopuszczalności zaskarżenia należy rozumieć wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawne do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego jako pisma procesowego. Zatem skarga, jako pierwsze pismo strony (skarżącego) w postępowaniu sądowym, powinna czynić zadość określonym wymaganiom formalnym. W świetle zaś art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo strony powinno zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Dlatego też do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo oraz dokument potwierdzający jego umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien to być aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa o ich uzupełnienie w terminie siedmiu dni (art. 49 § 1).

Natomiast stosownie do postanowień art. 58 § 1 pkt 3 tej ustawy sąd administracyjny wydaje postanowienie o odrzuceniu skargi gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Reasumując przedstawione okoliczności faktyczne i prawne należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie mimo prawidłowego wezwania skarżącej Spółki o uzupełnienie braków formalnych w postaci złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania Spółki oraz uiszczenia stosownego wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, stwierdzone uchybienia nie zostały usunięte w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwań. Pismami bowiem z dnia (...). Sąd wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu oraz do usunięcia braków formalnych skargi w postaci złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania Spółki przez I.P. (tj. odpis z KRS) - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Pisma zostały odebrane przez osobę uprawnioną do odbioru przesyłek adresowanych do Spółki w dniu (...)., a zatem 7-dniowy termin upływał w dniu (...). (środa). Natomiast dopiero w dniu (...). nadane zostało w placówce pocztowej "Z 1" pismo procesowe strony datowane z tegoż dnia wraz odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego na potwierdzenie składu osobowego zarządu Spółki i sposobu jej reprezentacji oraz żądaniem zwolnienia z kosztów.

Podkreślić należy, że określony termin siedmiodniowy jest terminem ustawowym, nie może być przedłużony ani skrócony. Natomiast w razie jego uchybienia dopuszczalne jest przywrócenie go skarżącemu na ogólnych zasadach tj. jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło nie z jego winy (art. 86-89).

Wobec zatem uchybienia ww. 7-dniowemu terminowi i nieuprawdopodobnienia, że nastąpiło to bez winy strony skarżącej skarga podlega odrzuceniu.

Mając natomiast na względzie, że wniosek o przyznanie prawa pomocy może być przez stronę złożony w każdym czasie i podlega odrębnemu rozpatrzeniu - Sąd postanowieniem z dnia (...) uwzględnił trudną sytuację majątkową Spółki i zwolnił skarżącą od kosztów sądowych.

Reasumując zatem powyższe ustalenia należało stosownie do postanowień art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 46 § 1 i 3 wyżej wymienionej ustawy postanowić jak w sentencji.