Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 15 października 2007 r.
III SA/Gl 920/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 15 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia () nr () w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku skarżącego o przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym datowanym z dnia (..........) "A" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (.......) z dnia (.......) nr (...........) w przedmiocie podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pismami z dnia (.........) wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma pod rygorem odrzucenia skargi oraz do usunięcia braków formalnych skargi w postaci złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania Spółki przez I.P. (tj. odpis z KRS).

Powyższe pisma zostały odebrane przez osobę uprawnioną do odbioru przesyłek adresowanych do Spółki w dniu (............). W zakreślonym terminie skarżąca przesłała do Sądu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego na potwierdzenie składu osobowego zarządu Spółki i sposobu jej reprezentacji oraz wniosła o zwolnienie jej z kosztów.

Pismem z dnia (.........) wezwano skarżącą do złożenia stosownego wniosku na urzędowym formularzu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W zakreślonym terminie wpłynął do Sądu wniosek skarżącej Spółki o przyznanie prawa pomocy sporządzony na urzędowym formularzu, w którym podkreślono zablokowanie konta bankowego i niemożność pozyskania, dysponowania środkami finansowymi, co uniemożliwia uiszczenie stosownego wpisu. Nadto zaznaczono, że również środki ruchome zajęte zostały przez komornika, a działalność przedsiębiorstwa jest sparaliżowana.

Następnie na wezwanie Sądu o przedstawienie dokumentów na potwierdzenie okoliczności wskazanych w ww. wniosku - strona w załączeniu do pisma z dnia (........) przesłała zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w (.......) z dnia (...........) o zmianie wysokości zajęcia oraz wyciąg bankowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo to może być przyznane w zakresie częściowym lub całkowitym (art. 245 § 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 246 § 2 p.p.s.a. osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania bądź w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

"A" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku strona wskazała na trudną sytuację majątkową Spółki tj. zablokowanie konta bankowego i niemożność pozyskania, dysponowania środkami finansowymi, zajęcie ruchomości przez komornika, zastój działalność przedsiębiorstwa, która - w jej ocenie - nie pozwala na poniesienie kosztów sądowych.

Rozstrzygając kwestię zwolnienia skarżącej Spółki od opłat sądowych, Sąd kierował się zasadą, zgodnie z którą, instytucja prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych stanowi wyjątek od generalnej zasady odpłatności wymiaru sprawiedliwości obowiązującej w procedurach sądowych. Zasada ta obowiązuje również w postępowaniu sądowoadministracyjnym, co wynika z art. 199 p.p.s.a. oraz art. 214 § 1 p.p.s.a.

Wpis od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi (.........) zł, a zatem uwzględniając sytuację materialną skarżącego podmiotu, należy stwierdzić, że nie dysponuje on środkami pieniężnymi, które umożliwiłyby mu poniesienie kosztów postępowania.

Przedstawione wyżej okoliczności, zdaniem Sądu, przemawiają za uwzględnieniem wniosku skarżącej. Trzeba też mieć na uwadze, że Sąd, rozstrzygając kwestię wpadkową związaną z przyznaniem prawa pomocy, nie poddaje ocenie, czy wnioskodawca przyczynił się i w jakim zakresie do tego, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych. Natomiast Sąd dokonując oceny sytuacji finansowej bierze pod uwagę okoliczności istniejące w czasie, w którym wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony.

Dodać przyjdzie, że stosownie do art. 249 p.p.s.a. "przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć".

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 254 § 1 w związku z art. 245 § 1 i 3 oraz art. 246 § 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy postanowić jak w sentencji.