Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989257

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 lutego 2009 r.
III SA/Gl 905/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Karpińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.