Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 marca 2007 r.
III SA/Gl 90/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Krzysztof Targoński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Firmy A S.A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić uiszczony wpis w kwocie (...) zł ((...) złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem oznaczonym datą (...) r. adwokat R. R., jako pełnomocnik Firmy A S.A. w B., wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...). Do skargi dołączone zostało pełnomocnictwo z dnia (...) r., podpisane przez reprezentującego zarząd Spółki Dyrektora Administracji i Kontroli Zarządzania C. Ś., będącego jednocześnie członkiem zarządu. Tymczasem z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki nr (...) wg. stanu na (...) r., również dołączonego do skargi, wynika, że do reprezentowania Spółki uprawnieni są: prezes zarządu - jednoosobowo, dwaj członkowie zarządu łącznie.

W związku z powyższym pełnomocnik został wezwany (pismo z dnia (...) r.) do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Spółki, podpisanego (stosownie do Działu 2, Rubryki 1 - odpisu zupełnego KRS) przez prezesa zarządu lub 2 członków zarządu bądź do złożenia brakujących podpisów pod pełnomocnictwem znajdującym się w aktach. Pełnomocnika pouczono, że niezupełnienie, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, braków formalnych skargi spowoduje odrzucenie skargi zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej w skrócie p.p.s.a.).

W odpowiedzi na to wezwanie pełnomocnik ponownie nadesłał kserokopię pełnomocnictwa udzielonego mu w dniu (...) r. przez Dyrektora Administracji i Kontroli Zarządzania C. Ś.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do art. 34 p.p.s.a. strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik zaś obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa (art. 37 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie pełnomocnictwo dołączone do skargi udzielone zostało z naruszeniem zasad do reprezentacji Spółki, określonych w Dziale 2, Rubryka 1 - odpisu zupełnego KRS. Takimi samymi wadami obarczone jest pełnomocnictwo przesłane w związku z wezwaniem Sądu do usunięcia braków formalnych skargi.

W tych okolicznościach Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo postępowaniu przed sadami administracyjnymi skargę odrzucił, bowiem pomimo wezwania Sądu w wyznaczonym terminie, który upłynął z dniem (...) r., nie usunięto braków formalnych skargi.

O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd postanowił na podstawie art. 222 i art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ostatnio powołanej ustawy.