Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
III SA/Gl 895/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) wpłynęła do Sądu skarga kasacyjna wniesiona przez skarżącego reprezentowanego przez doradcę podatkowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22 listopada 2007 r. sygn. akt III SA/Gl 895/07 oddalającego skargę T. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem z dnia (...) pełnomocnika skarżącego wezwano do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie (...) oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej poprzez dołączenie pełnomocnictwa procesowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi (...), co potwierdził własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia korespondencji. Wpis od skargi kasacyjnej został uiszczony (...). Pełnomocnictwo wysłano na adres Sądu w tym samym dniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Obowiązek dołączenia do pisma procesowego wnoszonego przez pełnomocnika, a skarga kasacyjna jest jednocześnie pismem procesowym, wynika z art. 46 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zatem skarga kasacyjna podpisana przez pełnomocnika nienależycie umocowanego jest obarczona brakiem formalnym.

Zgodnie z art. 49 § w związku z art. 178 cytowanej ustawy jeżeli skarga kasacyjna ma braki formalne przewodniczący ma obowiązek wezwać stronę do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnikowi skarżącego doręczono zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz uzupełnieniu braków skargi w dniu (...). Wraz z wezwaniem doręczono mu prawidłowe pouczenie o siedmiodniowym terminie do wykonania zarządzenia oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku nie wykonania zarządzenia.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi i uzupełnienia jej braków upłynął z dniem (...)., który to dzień był dniem roboczym. Wpis zapłacono (...), a zatem po upływie terminu do jego uiszczenia. W tym samym dniu wysłano na adres Sądu pełnomocnictwo procesowe, a więc również po upływie terminu.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 178 i art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę kasacyjną odrzucił.