Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2740108

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 14 listopada 2019 r.
III SA/Gl 880/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. (M.) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 20 sierpnia 2019 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 września 2019 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych złożonej po terminie skargi przez podanie numeru PESEL skarżącego. Jednocześnie poinformowano, że nieuzupełnienie braków formalnych w terminie siedmiu dni spowoduje odrzucenie wniesionej skargi.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie doręczono pod wskazany adres w dniu 7 października 2019 r.

Do dnia dzisiejszego pozostało ono bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako "ustawa p.p.s.a.") skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 pkt 2 tej ustawy Sąd odrzuca skargę, jeżeli została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi następuje postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a.).

Ponieważ w niniejszej sprawie skarżący otrzymał zaskarżoną decyzję wraz z pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia w dniu 15 lipca 2019 r. (vide: akta administracyjne), a skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nadał w urzędzie poczty 20 sierpnia 2019 r. (vide: koperta), to tym samym uchybił trzydziestodniowemu terminowi przewidzianemu w art. 53 § 1 ustawy do jej wniesienia. Ten bowiem upłynął bezskutecznie 14 sierpnia 2019 r. (tj. w środę). Stąd złożoną skargę - jako spóźnioną - należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a.

Tym bardziej, że zawierała ona również braki formalne w postaci nr PESEL skarżącego, który mimo wezwania w tym przedmiocie (vide: k-10) nie został do dnia dzisiejszego uzupełniony, podczas gdy wymóg wskazania numeru PESEL przy pierwszym piśmie w sprawie inicjującym postępowanie sądowoadministracyjne wynika z art. 46 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy p.p.s.a.

Dlatego też mając na uwadze powyższe na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.