III SA/Gl 792/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2729234

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 października 2019 r. III SA/Gl 792/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżący wniósł skargę na opisane w sentencji postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Na podstawie zarządzenia z dnia 26 sierpnia 2019 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) zł. Zarządzenie zawierało pouczenie, iż wymienioną kwotę należy uiścić w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona stronie skarżącej w dniu 19 września 2019 r. w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.), co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

W terminie wyznaczonym, który upłynął w dniu 26 września 2019 r. strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi warunek, którego spełnienie jest konieczne dla nadania jej dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W związku z powyższym, że strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi i w zakreślonym siedmiodniowym terminie, który upłynął w dniu 26 września 2019 r. nie uiściła wpisu, skargę należało odrzucić, na podstawie art. 220 § 3 i art. 230 p.p.s.a.

W tym stanie sprawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.