Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
III SA/Gl 785/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. (data nadania skargi w urzędzie pocztowym) J.T. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "A" w S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. nr (...) z dnia (...) r., którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. nr (...) z dnia (...) r. uznającą za nieprawidłowe zgłoszenie celne dokonane na SAD nr (...) w dniu (...) r. Przedmiot sporu określono na (...) zł.

W skardze zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, którego jednakże nie uzasadniła. Treść uzasadnienia skargi w całości odnosi się do zarzutów stawianych organowi w związku z wydaniem kwestionowanej decyzji.

W myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, w skrócie p.p.s.a), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (..).

W świetle cytowanego wyżej art. 61 p.p.s.a., nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że jest zasadą, iż zaskarżone rozstrzygnięcie w tym w szczególności decyzja administracyjna, powinno być wykonane. Wstrzymania wykonania może nastąpić jedynie wtedy, gdy ujawnione zostaną okoliczności uzasadniające zastosowanie tej czynności. Trzeba stwierdzić, że skarżąca nie przybliżyła jakichkolwiek okoliczności wskazujących na istnienie przesłanek o których mowa w § 3 powołanego artykułu ustawy. W uzasadnieniu, nie wykazała tym samym, że wykonanie zaskarżonego postanowienia rodziłoby skutek w postaci groźby wyrządzenia znacznej szkody, nadto zaś że powstałe skutki byłyby trudne do odwrócenia. Przeczy temu choćby wartość przedmiotu sporu.

W tej sytuacji, mając na uwadze podniesione wyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. nie uwzględnił wniosku i odmówił wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.