Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2188204

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2016 r.
III SA/Gl 773/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D. (zwana dalej A sp. z o.o. lub Spółką) pismem z dnia 23 marca 2015 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...), którą utrzymano w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia (...) r., określającą Stronie skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego i jednocześnie zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2013 r. w wysokości (...) zł.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału wezwał w dniu 27 października 2016 r. A sp. z o.o. jako Strona skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w kwocie 500 zł zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2016 r. W treści wezwania stwierdzono, iż wpis należy uiścić w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, podając godziny otwarcia kasy i numer rachunku, a brak uiszczenia wpisu w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Odpis tego wezwania został doręczony pełnomocnikowi Spółki w dniu 14 listopada 2016 r.

Wymagany wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - zwaną dalej p.p.s.a.) strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Natomiast na mocy art. 220 § 1 p.p.s.a. - Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy), chyba, że stronie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych określone w art. 239 p.p.s.a. lub zostanie przyznane na jej wniosek stosowne prawo pomocy obejmujące zwolnienie od tych kosztów.

W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik A sp. z o.o. został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł. Zakreślony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 21 listopada 2016 r., przy czym wymagana kwota nie została uiszczona. Nadto stronie skarżącej nie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 239 p.p.s.a., a wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, został uwzględniony jedynie w części.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.