Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026875

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 marca 2009 r.
III SA/Gl 747/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego.

Wyrok ten wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu (...) r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki zawierającą ten wyrok).

Od przedmiotowego wyroku pełnomocnik skarżącego wniósł skargę kasacyjną w dniu (...) r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jednocześnie art. 177 § 1 p.p.s.a. stanowi, że skarga kasacyjna powinna być wniesiona do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną (...).

W przedmiotowej sprawie wyrok z uzasadnieniem został doręczony stronie skarżącej w dniu (...) r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej zakończył więc swój bieg w dniu (...) r.

Pełnomocnik skarżącego wniósł tymczasem skargę kasacyjną od przedmiotowego wyroku w dniu (...) r. uchybiając terminowi zakreślonemu przez ustawę procesową.

W tym stanie rzeczy skargę kasacyjną należało odrzucić na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.