Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 września 2008 r.
III SA/Gl 739/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miasta G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie dotacji celowej postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz skarżącego kwotę (...) zł (słownie: (...) złotych) z tytułu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze datowanej z dnia (...) Miasto G. zakwestionowało prawidłowość decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie dotacji celowej.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania sądowego podkreślając, że organ uwzględnił w całości zarzuty strony i zaskarżona decyzja została uchylona w ramach autokontroli przewidzianej art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) decyzją z dnia (...) (...). Nadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. pismem z dnia (...) wyjaśniło, iż na powyższą decyzję z dnia (...), doręczoną pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...), nie została złożona skarga do Sądu.

Natomiast na wezwanie Sądu z dnia (...) pełnomocnik strony skarżącej w piśmie z dnia (...) podtrzymał skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Natomiast przepis art. 54 § 3 tej ustawy daje organowi, którego działanie zostało zaskarżone, prawo do samokontroli swego rozstrzygnięcia i w rezultacie - do uwzględnienia skargi w całości, do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W rozpatrywanej sprawie postępowanie wszczęte na skutek skargi Miasta G., kwestionującej prawidłowość decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławcze-go w K. z dnia z dnia (...) nr (...) w przedmiocie dotacji celowej, stało się bezprzedmiotowe wobec uwzględnienia przez organ odwoławczy wniesionych zarzutów i uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.

W myśl art. 3 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej i kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na decyzje administracyjne. Kontrolowana przez sąd działalność administracji publicznej to zarówno zaskarżone rozstrzygnięcie (decyzja) organu administracyjnego, jak i postępowanie administracyjne poprzedzające jej wydanie. Jeżeli zatem przedmiot sądowej kontroli - zaskarżona decyzja - została uchylona i zastąpiona nowym rozstrzygnięciem, to postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na tę uchyloną decyzję stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podkreślić zatem należy, że niniejsze postępowanie sądowe dotyczy wyłącznie zaskarżonej decyzji. Wyeliminowanie tej decyzji przez organ odwoławczy w trybie autokontroli sprawia, że Sąd zostaje pozbawiony przedmiotu kontroli, mimo, że sprawa w sensie materialnoprawnym dalej istnieje. Sprawa nie staje się więc bezprzedmiotowa, natomiast bezprzedmiotowe staje się postępowanie sądowe, dotyczące konkretnie określonej, zaskarżonej decyzji. Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uznaje zaś za przesłankę umorzenia postępowania sądowego bezprzedmiotowość tego postępowania.

Na marginesie należy wskazać, że strona niezadowolona z decyzji podjętej w trybie autokontroli może zaskarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego. Jednak jak wynika z wyjaśnień Kolegium strona skarżąca - Miasto G. - nie skorzystała z tego uprawnienia.

Reasumując zatem powyższe okoliczności faktyczne i prawne należało stosownie do postanowień art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowić jak w sentencji. O zwrocie kosztów z tytułu postępowania sądowego Sąd postanowił stosownie do art. 201 § 1 wyżej wymienionej ustawy.