Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402228

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 czerwca 2012 r.
III SA/Gl 727/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii skargi kasacyjnej od wyroku z 27 stycznia 2012 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 27 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę W. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług. Wyrok został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) r. Pismem z dnia (...) r. pełnomocnik skarżącego złożył skargę kasacyjną od tego wyroku.

Zarządzeniem z dnia (...) r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało doręczone w dniu (...) r. i w terminie wyznaczonym do uiszczenia wpisu wpłynęło datowane na dzień (...) r. oświadczenie pełnomocnika skarżącego o cofnięciu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, odtąd p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlegają odrzuceniu przez sąd. Z kolei zgodnie z treścią art. 60 w zw. z art. 193 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę kasacyjną W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącego nie uiścił wpisu od skargi kasacyjnej w terminie zakreślonym w wezwaniu, który upłynął bezskutecznie w dniu (...) r. ((...)). W terminie tym oświadczył, że cofa skargę. Należy zauważyć, że cofniecie skargi kasacyjnej wywołuje skutek w sytuacji, kiedy skarga kasacyjna podlegałaby rozpoznaniu, czyli została wniesiona z zachowaniem wszelkich reguł przewidzianych ustawą. Musi być zatem opłacona przez uiszczenie wpisu.

Mając na uwadze, że pełnomocnik skarżącego oświadczył o wycofaniu skargi kasacyjnej i nie uiścił należnego wpisu, Sąd nie rozpatruje skuteczności cofnięcia pisma procesowego podlegającego wpisowi, lecz odrzuca je w przypadku bezskutecznego upływu terminu do jej opłacenia (por. postanowienie NSA z dnia 10 czerwca 1987 r. sygn. akt SA/Gd 537/87. OSP z 1990 r. Nr 4, poz. 207, postanowienie WSA w Łodzi z dnia 2 marca 2011 r. sygn. akt III SA/Łd 56/11, LEX nr 736874, postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2010 r. sygn. akt II SA/BK 228/11, LEX nr 664162). Wniosek skarżącego o cofnięcie skargi kasacyjnej nie może być rozpatrzony do czasu uiszczenia wpisu.

W tym stanie rzeczy, wobec nie uiszczenia przez skarżącego wpisu sądowego w zakreślonym terminie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd skargę kasacyjną odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.