Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2008 r.
III SA/Gl 713/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym datowanym z dnia (...) J. W. - występując jako pełnomocnik S. W. - złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pismem z dnia (...) wezwał J. W. do uzupełnienie braków formalnych skargi w postaci złożenia dokumentu pełnomocnictwem dla osoby podpisanej pod skargą - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie wezwano do wykazania stopnia pokrewieństwa łączącego ze skarżącym pod rygorem pominięcia w dalszym postępowaniu.

Powyższe wezwanie zostało odebrane przez żonę adresata - K. W. - w dniu (...). Jednakże wskazane braki nie zostały w terminie uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Pod pojęciem przesłanek dopuszczalności zaskarżenia należy rozumieć wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawne do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego jako pisma procesowego. Zatem skarga, jako pierwsze pismo strony (skarżącego) w postępowaniu sądowym, powinna czynić zadość określonym wymaganiom formalnym.

W świetle zaś art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo strony powinno zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Dlatego też do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo oraz dokument potwierdzający jego umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu.

Natomiast stosownie do postanowień art. 58 § 1 pkt 3 tej ustawy sąd administracyjny wydaje postanowienie o odrzuceniu skargi gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Reasumując przedstawione okoliczności faktyczne i prawne należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie mimo prawidłowego wezwania strony skarżącej o uzupełnienie braków formalnych w postaci złożenia dokumentu pełnomocnictwa, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego (art. 49 § 1), stwierdzone uchybienia formalne nie zostały usunięte w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

Wskazać należy, że określony w wyżej cytowanym przepisie termin siedmiodniowy jest terminem ustawowym, nie może być przedłużony ani skrócony. Natomiast w razie jego uchybienia dopuszczalne jest przywrócenie go skarżącemu na ogólnych zasadach tj. jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło nie z jego winy (art. 86-89).

Reasumując zatem powyższe ustalenia należało stosownie do postanowień art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 46 § 1 i 3 wyżej wymienionej ustawy postanowić jak w sentencji.