Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 lipca 2008 r.
III SA/Gl 709/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w K. wpłynęła do Sądu skarga J. W. na decyzję tegoż organu podatkowego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego.

Zarządzeniem z dnia (...) r. pełnomocnika skarżącego wezwano do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to odebrał pełnomocnik - doradca podatkowy A. K. osobiście (...) r. Potwierdziła ten fakt swoim podpisem i pieczątką wystawiona na jej nazwisko.

Wpis w sprawie nie został zapłacony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie prawidłowo, a zarazem skutecznie doręczono wezwanie do uiszczenia wpisu w dniu (...) r. do rąk ustanowionego w sprawie pełnomocnika procesowego będącego doradca podatkowym. Wraz z wezwaniem doręczono mu prawidłowe pouczenie o siedmiodniowym terminie do wykonania zarządzenia oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku nie wykonania zarządzenia.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął z dniem (...) r., który to dzień był dniem roboczym. Wpisu skarżący lub w jego imieniu pełnomocnik nie uiścili.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.