III SA/Gl 7/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691920

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 maja 2019 r. III SA/Gl 7/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 15 maja 2019 r. sprawy ze skargi "A" S.A. w C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania projektu robót geologicznych oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z (...) nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w B., po rozpatrzeniu zażalenia przedsiębiorcy- "A" SA z siedzibą w C., utrzymało w mocy postanowienie Wójta Gminy R. (dalej organ, Wójt) z (...) nr (...) pozytywnie opiniujące "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych SW-1 i SW-2 dla zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w rejonie działki nr (...) w miejscowości R." (dale Projekt). Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 i art. 106 § 5 i w zw. z art. 17 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. dz. U. z 2017 r., poz. 1257, dalej k.p.a.) w zw. z art. 80 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. dz. U. z 2017 r. poz. 2126, dalej pgg).

Rozstrzygniecie zapadło w poniższym stanie faktycznym i prawnym.

Pismem z 25 sierpnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Z. zwróciło się do Wójta Gminy R. o zaopiniowanie wskazanego wyżej projektu robót geologicznych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zatwierdzenia Projektu z wniosku "B" sp. z o.o. SKA z siedzibą w Z. k. P. 9dalej Inwestor). Postanowieniem z (...), na podstawie przedłożonych dokumentów, organ wydał opinię pozytywną, która została zaskarżona przez przedsiębiorcę. Postanowieniem z (...) SKO uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania. Podstawą uchylenia było naruszenie art. 10 i art. 81 k.p.a. i uniemożliwienie przedsiębiorcy czynnego udziału w postępowaniu.

Postanowieniem z (...) Wójt zaopiniował przedstawiony Projekt negatywnie, gdyż uznał, że istnieje możliwość pogorszenia u zanieczyszczenia istniejącego źródła poboru wody zaopatrującego w wodę przedsiębiorcę oraz niezdefiniowanie przez inwestora konkretnej inwestycji dla której przedmiotowe studnie miały by pracować. Nadto przedsiębiorca wystąpił o ustanowienie strefy ochrony sanitarnej pośredniej dla istniejących studni, która swym zasięgiem obejmuje obszar planowanych robót. Tym razem rozstrzygniecie zostało zaskarżone przez "B" Spółkę z o.o. SKA. Wniesione zażalenie okazało się skuteczne. Postanowieniem z (...) SKO wydało rozstrzygniecie kasacyjne i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania, gdyż organ w uzasadnieniu nie opisał sposobu przeprowadzonych czynności, ich przebiegu, końcowych wniosków ani oceny czym naruszył art. 124 § 2 w zw. z art. 106 § 5 k.p.a. Pominął również uzasadnienie prawne.

Po ponownym rozpoznaniu wniosku, postanowieniem z 27 lipca 2018 r. Wójt zaopiniował pozytywnie przedłożony Projekt. W uzasadnieniu przedstawił ustalenia faktyczne sprawy, ich analizę i ocenę, która skutkowała twierdzeniem, że przedmiotowa inwestycja nie narusza granic nieruchomości sąsiednich, nie jest sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy R. a studnie wykonane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Projekcie na etapie eksploatacji nie powinny mieć wpływu na jakość wody w ujęciu "A" SA, która jest stroną postępowania o zatwierdzenie Projektu sporządzonego na podstawie art. 79 pkt 1 i 2 pgg. Projekt może mieć wpływ na wydajność studni już pracującej, co jednak wymaga dodatkowych badań w trakcie i po wykonaniu otworów SW-1 i SW-2. Podkreślono, że wbrew twierdzeniom przedsiębiorcy postępowanie o ustanowienie strefy ochronnej pośredniej nie został rozpoznany z przyczyn formalnych oraz, że organ wydaje opinię, zgodnie wymogami kreślonymi w art. 80 ust. 5 pgg, która ma charakter pomocniczy dla postępowania prowadzonego przez Starostę Powiatowego w Z.

Postanowienie zostało zaskarżone wniesieniem zażalenia przez przedsiębiorcę, jako wydane z naruszeniem art. 79 ust. 2 pgg, art. 7, art. 7b, art. 8 § 1, art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. przez pozytywne zaopiniowanie Projektu oraz art. 10 i art. 81 k.p.a. przez uniemożliwienie przedsiębiorcy na wcześniejszym etapie postępowania ustosunkowanie się do pisma Inwestora ("B") z 22 czerwca 2018 r. Z uzasadnienia wynika, że skarżąca stoi na stanowisku, że pobór wody z projektowanych odwiertów (studni) będzie miał wpływ na ilość wody pozostającej w studniach przez nią użytkowanych. Ponadto przyszła eksploatacja będzie wiązała się z obustronną koniecznością przeprowadzania okresowych zabiegów czyszczenia i dezynsekcji, co ze względu na ulokowanie studni we wspólnym obszarze leja depresji nie będzie możliwe bez wzajemnego oddziaływania i ryzyka migracji używanych środków chemicznych. Powyższa okoliczność stanowi krytyczną niedogodność, powodującą ryzyko eksploatacji istniejącej studni do produkcji wód butelkowych i napojów na bazie wody mineralnej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z (...) nie podzielił zasadności podniesionych zarzutów zażalenia i utrzymało w mocy zaskarżone rozstrzygniecie. W uzasadnieniu przedstawiło analizę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego (art. 15 k.p.a.), która potwierdziła prawidłowość rozstrzygnięcia Wójta wydanego na podstawie art. 80 ust. 5 pgg oraz spełnienie wszystkich wymagań wynikających z art. 124 k.p.a. W ocenie organu przedstawiony przez Inwestora projekt przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworów badawczych SW-1 i SW-2 dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w rejonie działki nr 3334 odpowiada warunkom wynikającym z art. 79 ust. 1 i 2 pgg oraz wymaganiom określonym w § 1, 2 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji i tym samym nie znalazł podstaw do kwestionowania wydanej w sprawie opinii. Wskazał, że opinia wójta, zgodnie z art. 80 ust. 5 pgg ma charakter pomocniczy i jest niezbędna dla zatwierdzenia projektu robót geologicznych właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Przy czym bez znaczenia dla ostatecznego załatwienia sprawy jest to czy opinia jest pozytywna czy negatywna. Wójt przy wydaniu opinii kieruje się zadaniami własnymi gminy wiążącymi się z przedmiotem rozstrzygnięcia. Warunki te w kontrolowanej sprawie zostały spełnione, gdyż opinia pozostaje w związku z zadaniami określonymi w art. 7 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wójt wziął pod uwagę lokalizacje inwestycji, jej wpływ na środowisko i konieczność podjęcia środków mających na celu ochronę nie tylko środowiska ale również zdrowia mieszkańców (ujęcie wody pitnej). W tym zakresie w całości podzielił stanowisko skarżącej prezentowane w przedstawionej w postępowaniu prywatnej Opinii hydrologicznej mgr inż. A. S. z czerwca 2018 r.

Organ nie zgodził się z trafnością zarzutów naruszenia prawa procesowego wskazując, że postępowanie o wydanie opinii ma charakter incydentalny i nie można domagać się prowadzenia postępowania w sposób właściwy dla postępowania głównego, tj. o zatwierdzenie projektu robót geologicznych. Na tym etapie weryfikacja poprawności Projektu nie jest możliwa. Wójt zgromadziła w sprawie pełny materiał dowodowy, czego skarżąca nie neguje, dokonał jego analizy i oceny, co opisał w uzasadnieniu wydanego postanowienia. Skarżąca oceny tej nie podziela, co nie oznacza, że zasadne są zarzuty naruszenia art. 8 § 1, art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. Za niezasadny uznano również zarzut naruszenia art. 10 i art. 81 k.p.a., gdyż do wskazanego pisma z 22 czerwca 2018 r. organ odniósł się w uzasadnieniu a skarżąca odniosła się w zażaleniu. Nadto pismem z 3 lipca 2018 r. skarżąca została powiadomiona o możliwości zajęcia końcowego stanowiska w sprawie.

Przedsiębiorca- "A" SA, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na powyższe postanowienie, wnosząc o jego uchylenie. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. poprzez utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia z 27 lipca 2018 r., art. 7 w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. przez błędną ocenę materiału dowodowego, a w szczególności opinię hydrologiczną pomimo uznania jej wniosków oraz pominiecie słusznego interesu strony, a w konsekwencji uznanie, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie został oceniony w sposób właściwy oraz uznanie, że powiadomienie o możliwości zajęcia końcowego stanowiska w sprawie jest wystarczające dla umożliwienia skarżącej ustosunkowania się do treści pisma Inwestora z 22 czerwca 2018 r. Uzasadnienie skargi stanowi w istocie powielenia zarzutów zażalenia, gdyż skarżąca wskazuje na naruszenie jej słusznego interesu, który utożsamia z interesem społecznym. Podkreśla, że ze względu na usytuowanie projektowanych studni w zasięgu leja depresji studni (...) istnieje duże ryzyko przedostania się mętnej, nieoczyszczonej wody z wiercenia do tej studni, co pogorszy jakość wody przeznaczonej do butelkowania i dużych strat finansowych skarżącej. Ponadto istnieją obawy, że odwierty SW-1 i SW-2 zostaną wykonane z należyta starannością i odpowiednimi standardami i czy w sposób odpowiedni zostaną wykonane zabezpieczenia na nowo odwierconych otworach. Ponieważ w opinii zawarto stwierdzenie, że usytuowanie odwiertów w obrębie leja depresji studni (...) nie będzie miało wpływu na wydajność samej studni, to niezrozumiałe jest jednoczesne podzielenie przez organ wniosków opinii i stwierdzenie o właściwej ocenie materiału dowodowego. Zdaniem skarżącej zapoznanie się z aktami sprawy nie stanowi możliwości pełnego wypowiedzenia się co do tego materiału przed ostatecznym rozstrzygnięciem. Bez posiadania kopii pisma z 22 czerwca 2018 r. skarżąca nie mogła ustosunkować się do jego treści.

W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko. Podkreślił, że przedmiotem oceny było postanowienie a nie decyzja i odniosło się do całego materiału dowodowego a nie tylko zarzutów zażalenia. Wskazało na opinię państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a także podkreśliło, że opinia A. S. przedstawiona przez skarżącą wraz z projektem robót geologicznych sporządzonym przez T. P. się wzajemnie uzupełniają a nie wykluczają. Projekt wskazuje przedmiot i zakres prac oraz sposób ich realizacji a opinia środki zapobiegawcze jakie należy podjąć aby chronić wydajność studni Abrahamów 1 i nie doprowadzić do skażenia wody i środowiska, co nie wyklucza możliwości wykonania otworów badawczych SW-1 i Sw-2. Określa jedynie warunki wykonania otworów w sposób bezpieczny dla studni, co może być przydatne dla podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie robót geologicznych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga okazała się niezasadna.

Zgodnie z art. 1 § 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez m.in. kontrolę administracji publicznej. Kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem wydawanych przez nią decyzji, postanowień bądź innych aktów. Na podstawie art. 3 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako: "p.p.s.a.") kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. Nadto Sąd rozstrzyga na podstawie akt sprawy, po przeprowadzeniu rozprawy, w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.). Sąd administracyjny nie prowadzi postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 119 pkt 3 p.p.s.a. sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli: przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę, co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. W świetle treści wskazanego przepisu oraz przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że korzystając z dyspozycji art. 119 pkt 3 p.p.s.a. Sąd mógł rozpoznać przedmiotową sprawę w trybie uproszczonym, na posiedzeniu niejawnym i dlatego z urzędu skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie.

Przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie jest postanowienie w sprawie zaopiniowania Projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertów badawczych SW-1 i SW-2 dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w rejonie działki (...) w miejscowości R. w gminie R. wydane w związku z prowadzonym przez Starostę Powiatowego w Z. postępowaniem w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych z wniosku "B" sp. z o.o. SKA.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji (art. 80 ust. 1 pgg). Na podstawie art. 80 ust. 5 pgg zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do której zastosowanie ma art. 106 k.p.a., a procesową formą zajęcia stanowiska organu współdziałającego jest postanowienie. Jak wskazał organ odwoławczy ustawodawca wprowadzając w art. 80 ust. 5 pgg obowiązek współdziałania z organami gminy, przed zatwierdzeniem projektu robót geologicznych, nie wskazał żadnych wymogów, których istnienie, bądź ich brak, ma oceniać organ współdziałający. Podkreślił, ze jeśli ustawa nie wskazuje, jakimi przesłankami powinien kierować się organ współdziałający, to należy przyjąć, że opinia ma zawierać stanowisko wójta w aspekcie zadań gminy wiążących się z przedmiotem rozstrzygnięcia.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. ust. 1 ustawy). Do zadań własnych gminy zaliczono zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w tym w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 ustawy).

Nadto postanowienie musi zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 124 k.p.a. i służy na nie stronie zażalenie. Opinie nie mają wiążącego charakteru dla organu administracji geologicznej i w przypadku wydania negatywnej opinii przez organy wykonawcze gmin, organ administracji geologicznej może nadal wydać decyzję zatwierdzającą projekt. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni, a jej nieprzedłożenie w tym terminie traktuje się jako pozytywne zaopiniowanie projektu (art. 7 pgg).

Oceny zgodności projektu robót geologicznych z przepisami prawa należy dokonywać z uwzględnieniem przepisów art. 79 pgg i wydanego na jego podstawie aktu wykonawczego (zob. G. Klimek, Komentarz do art. 80 (w:) B. Rakoczy (red.), Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. LEX, 2015). Wspomnianym aktem wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696). Ustawodawca przewidział dwie niezależne od siebie sytuacje, w których organ ma prawo odmówić zatwierdzenia projektu, tj. gdy projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska oraz gdy projekt nie odpowiada wymaganiom prawa. jak wskazano wyżej nie jest nią negatywna opinia wójta9zobacz wyrok WSa w Gdańsku z 24 stycznia 2019 r. III Sa/Gd 926/18 czy z 28 czerwca 2018 r. WSA w poznaniu III SA/Po 2016/18, publ. CBOS).

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że Inwestor zamierza prowadzić geologiczne roboty badawcze w rejonie działki (...) położonej w R. - pobór ody na cele szczególnego korzystania ze środowiska (art. 37 Prawa wodnego). Projekt ten został przez Wójta oceniony pozytywnie, gdyż przedmiotowa inwestycja nie narusza nieruchomości sąsiednich w rozumieniu granic nieruchomości, a co najważniejsze nie jest sprzeczna i nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy R. uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/284/14. Studnie wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie robót geologicznych z czerwca 2018 r. opracowanym przez prof. nadzw. dr hab. T. A. P. nie powinny mieć wpływu na jakość wody w ujęciu "A" SA ani wydajność studni już pracujących. Organ wskazał, że z Projektu Inwestora oraz Opinii hydrologicznej przedstawionej przez skarżącą wynika, że usytuowanie otworów SW-1 i SW-2 w obrębie leja depresji studni (...) będzie miało wpływ na wydajność studni już pracującej, w tym celu jednak niezbędne jest pompowanie z wydajnością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym oraz prowadzenie obserwacji wydajności i depresji w studniach istniejącego już ujęcia. Takie badanie prowadzone przez odpowiedni okres czasu oraz w okresie o niskich opadach atmosferycznych pozwolą na jednoznaczne określenie wielkości wpływów otworów SW-1 i SW-2 na istniejące ujęcie. A contrario należy rozumieć, że brak takich badań czyni zarzuty skarżącej gołosłownymi. Nadto organ zauważył, że roboty będą prowadzone na terenie będącym w dyspozycji skarżącej i jest ona strona postępowania na etapie zatwierdzenia Projektu. Podkreślono, że Projekt przewiduje miejsce zrzutu wody na działkę Inwestora, którą jest działka nr (...) (własność), która była rozsączona poza lejem depresji studni Abrahamów 1, jak również poza lejem depresji nowo wierconych otworów. Nadto wskazano, że wniosek skarżącej o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody podziemnej dla studni (...) 1, 2 i 3 złożony 31 października 2016 r. nie został rozpatrzony w przyczyn formalnych, gdyż nie uzupełniła jego braków.

Wbrew zarzutom skargi Sąd nie dopatrzył się zarzutów naruszenia przez SKO ani organ I instancji przepisów postępowania. Wskazać należy, ż Wójt wykonał wszystkie zalecenia zawarte w postanowieniu kasacyjnym z 5 czerwca 2018 r. i uzupełnił materiał dowodowy, z którego wynika, że studnie będą znajdowały się jedynie w zasięgu spływu wód podziemnych i w żaden sposób swym zasięgiem nie obejmą depresji pracującego ujęcia Rt-1. Do górotworu w trakcie wiercenia nie zostaną wprowadzone żadne medium mogące pogorszyć stan wody. Wiercenia dokonywane za pomocą płuczki powietrznej będą prowadzone bez ingerencji w środowisko wodne a urobek będzie odkładany do zbiorników i wywożony do utylizacji. Studnie będą służyły do wydobywania wody konsumpcyjnej a także na cele produkcyjne wody pitnej w ramach działalności gospodarczej. SKO podkreśliło że Wójt posiłkował się prywatną Opinią hydrologiczna przedstawioną przez skarżącą, czemu dał wyraz w uzasadnieniu postanowienia. Uznało też, że Projekt i Opinia wzajemnie się nie wykluczają a wręcz uzupełniają i wbrew twierdzeniom skarżącej nie potwierdzają wpływu planowanych prac geologicznych na wydajność studni przez nią użytkowanej ani zamiaru pomniejszenia zasobów studni istniejących, będących własnością skarżącej.

Sąd nie dopatrzył się także pozostałych wskazanych w skardze naruszeń prawa procesowego, zwłaszcza ograniczenie udziału skarżącej w sprawie. Trudno bowiem zgodzić się z twierdzenie, że skarżąca nie miła możliwości wypowiedzenia się w sprawie i składania wniosków dowodowych. Przeczy temu załączona Opinia hydrologiczna, argumenty zażalenia i skargi oraz zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami z 3 lipca 2018 r. (doręczone 10 lipca 2018 r.) a wysłane na adres pełnomocnika (k.18 akt) oraz sam Protokół z (...). opinia została wydana (...). a doręczona skarżącej 7 sierpnia 2018 r. Wskazane pismo Inwestora z 22 czerwca 2018 r. znajdowało się w aktach sprawy w dacie zapoznania się z nimi skarżącej, co potwierdza wniosek o sporządzenie jego kopii oraz argumenty podniesione w zażaleniu i skardze.

Skarżąca miała zatem możliwość ustosunkowania się do jego treści, co też uczyniła, to że bezskutecznie nie dowodzi, że nie miała możliwości ustosunkowania się indywidualnie do jego treści. Nadto, negatywna opinia Wójta nie dowodzi, że została sporządzona wadliwie, z pominięciem słusznego interesu strony czy interesu społecznego. Skarżąca głównie wskazywała na interes faktyczny i obawy co do możliwości negatywnego wpływu robót geologicznych na jej działalność gospodarczą i ograniczenia produkcji a w istocie zysków.

Ponadto zauważyć należy, że zaskarżone postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, dowody na których organ oparł swoje ustalenia i oceny. Skarżąca z nimi nie polemizuje do zasady, tylko wskazuje na swoje obawy co do prowadzenia robót zgodnie z Projektem, należytą starannością i standardami. Nie wskazuje jednak na przesłanki uzasadniające ich wystąpienie. Nie polemizuje ze wskazaniami Inwestora ale w uzasadnieniu skargi przywołuje liczne orzeczenia sądów administracyjnych wydanych w podobnych sprawach nie mających zastosowanie w kontrolowanej sprawie. Utożsami interes społeczny i słuszny interes obywateli z faktycznym interesem własnym. Tym samym sporządzona przez Wójta opinię nie można uznać za dowolną. Wbrew stanowisku skarżącej podzielenie przez SKO poglądu organu pierwszej instancji nie można utożsamiać z powieleniem uzasadnienia tego organu. Organ odwoławczy także, wbrew stanowisku skarżącej odniósł się w uzasadnieniu nie tylko do zarzutów odwołania, uznając, że nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia. Uzasadnił dlaczego w przyjętym stanie faktycznym i prawnym stanowisko takie uznać należało za prawidłowe. Sąd orzekający stanowisko to podzielił.

Mając na uwadze powyższe, nie stwierdzając naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, ani naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, na podstawie 151 p.p.s.a. Sąd skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.