III SA/Gl 693/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2593264

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2018 r. III SA/Gl 693/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w likwidacji w Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 31 października 2018 r. Sąd wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 12.597 zł.

Do wykonania powyższego zakreślono stronie skarżącej siedmiodniowy termin, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego zarządzenia, informując jednocześnie, że niezastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało przesłane na adres strony skarżącej podany w skardze i wobec nieobecności adresata pozostawione w urzędzie pocztowym do odbioru, o czym stosowne zawiadomienie w postaci awiza umieszczono w drzwiach adresata. Powyższą przesyłkę uznano za skutecznie doręczoną 27 listopada 2018 r.

W terminie wyznaczonym, który upłynął w dniu 4 grudnia 2018 r. strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę) aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Z powołanej regulacji wynika, że terminowe opłacenie skargi stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

W przedmiotowej sprawie stronie skarżącej skutecznie doręczono wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w dniu 27 listopada 2018 r. W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzenia. Termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 4 grudnia 2018 r. Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony do tej pory.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.