III SA/Gl 683/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2420431

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2018 r. III SA/Gl 683/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 8 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w B. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie: opłaty za wydobywanie kopaliny bez koncesji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. "A" Sp. z o.o. z siedzibą w B. wniosła skargę na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia (...) r., nr (...) utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. z dnia (...) r., znak: (...), ustalającą dla Spółki opłatę podwyższoną za wydobycie bez wymaganej koncesji (...) ton kopaliny - piasku na działkach nr (...), (...), (...) i (...), przy ul. (...) w B., w okresie od (...) r. do (...) r. w wysokości (...) zł.

W skardze został zawarty wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia Spółki od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 11 października 2017 r. starszy referendarz sadowy odmówił skarżącej Spółce przyznania prawa pomocy. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia Przewodniczący Wydziału wydał 2 listopada 2017 r. zarządzenie w którym wezwał Spółkę do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) złotych. Zarządzenie zawierało pouczenie, iż wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie zostało doręczone Spółce 23 listopada 2017 r. - co potwierdza znajdujące się w aktach sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania.

Termin wyznaczony do uiszczenia wpisu, upłynął w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek). Do chwili obecnej wpis w niniejszej sprawie nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę) aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Z powołanej regulacji wynika, że terminowe opłacenie skargi stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

W przedmiotowej sprawie Spółce skutecznie doręczono wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w dniu 23 listopada 2017 r.

W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzenia. Termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 30 listopada 2017 r. Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony do tej pory.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.