Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884273

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 3 września 2012 r.
III SA/Gl 629/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Wach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 września 2012 r. sprawy ze skargi B. K. (K.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.