Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001820

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
III SA/Gl 614/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Kandut (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Brandys-Kmiecik, Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.