Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508908

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 czerwca 2018 r.
III SA/Gl 360/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Kandut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 marca 2018 r. skarżący wniósł do tutejszego Sądu skargę na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej odrzucenie jako wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia.

Postanowieniem z dnia 14 maja 2018 r. tut. Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Od postanowienia nie wniesiono środka zaskarżenia a zatem jest już prawomocne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpoznawanym przypadku ww. zaskarżoną decyzję doręczono stronie skarżącej w dniu 9 lutego 2018 r. co wynika z kopii pocztowego dowodu doręczenia przesyłki znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy - dodać należy, że przesyłkę odebrał osobiście skarżący. Wobec powyższego trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 12 marca 2018 r. Tymczasem skarga została nadana w dniu 19 marca 2018 r. a zatem po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skargę jako spóźnioną odrzucono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.