Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2742255

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 listopada 2019 r.
III SA/Gl 308/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty za wydobywanie kopaliny bez koncesji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. zaskarżono decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia (...) r. nr (...) ustalającą wysokość opłaty za wydobywanie kopaliny bez koncesji Pismem z (...) r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu. Do dokonania tej czynności wyznaczono termin siedmiodniowy i zaznaczono, że w razie jej niedokonania skarga podlega odrzuceniu.

Przesyłka zawierająca wezwanie została doręczona w dniu (...) r. Do chwili obecnej nie uiszczono wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której nie uiszczono pomimo wezwania wpisu podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jak wskazano powyżej, przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została odebrana w dniu (...) r. Tym samym siedmiodniowy termin na uiszczenie wpisu upłynął bezskutecznie w dniu (...) r.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.