Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901363

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 września 2011 r.
III SA/Gl 2793/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Brandys-Kmiecik, Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2011 r. przy udziale - sprawy ze skargi J. T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.