Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789681

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 258/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej w zakresie podatku akcyzowego postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 500 (pięćset) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z "7 kwietnia 2014 r." (błędne oznaczenia daty, w urzędzie pocztowym nadano 5 lutego 2015 r.) A.B. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z (...) r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności skarżącego oraz dwojga innych osób, tj. M.B. i J. B. w zakresie zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego Firmy "A" w G.

Ponieważ pozostali adresaci zaskarżonej decyzji pod skargą się nie podpisali, dlatego też zostali uznani za uczestników postępowania. Wobec powyższego na mocy zarządzenia z 12 czerwca 2015 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej 2 odpisów celem doręczenia uczestnikom postępowania.

Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego zarządzenia, informując jednocześnie, że niezastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca to wezwanie, została wysłana na adres skarżącego wskazany w skardze.

Przesyłkę powyższą doręczono skarżącemu w dniu 26 czerwca 2015 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej to zarządzenie, znajdującej się w aktach sądowych sprawy.

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi w tej sprawie upłynął więc w dniu 3 lipca 2015 r.

Strona skarżąca do tej pory nie uzupełniła braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę, jeżeli strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli skarga nie może otrzymać biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Takim brakiem formalnym jest m.in. brak odpisów skargi dla innych stron gdyż stosownie do art. 47 § 1 p.p.s.a. do każdego pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom (...)

Z powołanych regulacji wynika, że złożenie odpowiedniej ilości odpisów skargi stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

W przedmiotowej sprawie skutecznie doręczono skarżącemu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu 26 czerwca 2015 r. Przesyłkę zawierającą wezwanie doręczono pod wskazany adres. Wezwanie to zostało odebrane, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru tej przesyłki, znajdującej się w aktach sprawy.

W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzenia. Termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 3 lipca 2015 r. Braki skargi nie zostały uzupełnione do tej pory W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił. Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia jest zwrot uiszczonego wpisu dokonany na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.