Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789676

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 2089/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. (G.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżący R. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zażalenie na postanowienie z dnia 20 października 2014 r. w przedmiocie odmowy wstrzymania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego. Jednakże zażalenie zawierało braki formalne - nie było podpisane. Zarządzeniem z dnia 3 listopada 2014 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez podpisanie dwu nadesłanych do sądu egzemplarzy zażalenia lub nadesłanie dwu dodatkowych podpisanych egzemplarzy zażalenia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to wraz z prawidłowym pouczeniem doręczono w dniu (...) r. dorosłemu domownikowi - córce skarżącego K. G. (urodzonej (...) r. - data urodzenia znana sądowi z formularza PPPF). Zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach przedmiotowej sprawy.

Skarżący wezwania tego nie wykonał. Natomiast pismem z dnia (...) r. wniósł on do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków zażalenia na ww. postanowienie.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przywrócenia tegoż terminu. Skarżący R.G. pismem z dnia (...) r. wniósł zażalenie na opisane postanowienie, które to zażalenie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. akt I GZ 183/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na wymienione tam postanowienia i wnosi się je w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Nadto na mocy art. 197 § 2 tej ustawy, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Z kolei, art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W świetle tych przepisów nie budzi zatem wątpliwości, że zażalenie podlega odrzuceniu, gdy jego braki nie zostaną uzupełnione w zakreślonym do tego terminie. W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że odpis wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia R. G. został doręczony w dniu (...) r. na adres Strony skarżącej wskazany w skardze. Zatem termin zakreślony przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez jego podpisanie oraz podpisanie odpisu zażalenia lub przedłużenie podpisanego egzemplarza zażalenia i jego odpisu minął z dniem (...) r. Opisane braki formalne zażalenia R. G. nie zostały uzupełnione w zakreślonym przez Sąd terminie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie wniesione prze R. G. na postanowienie z dnia 20 października 2014 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.