III SA/Gl 1655/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

III SA/Gl 1655/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676815

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 marca 2015 r. III SA/Gl 1655/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 2 marca 2015 r. sprawy ze skargi k.r. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia 20 listopada 2014 r. (data nadania) k.r. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 grudnia 2014 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 złotych. Wezwanie zawierało pouczenie, iż wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie zostało doręczone skarżącemu na adres do korespondencji wskazany w skardze i odebrane osobiście przez skarżącego 15 stycznia 2015 r.

W terminie wyznaczonym do uiszczenia wpisu, który upłynął w dniu 22 stycznia 2015 r. (czwartek) strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 tekst jedn. z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi warunek, którego spełnienie jest konieczne dla nadania jej dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W związku z powyższym, że strona skarżąca została dnia 15 stycznia 2015 r. wezwana do uiszczenia wpisu i w zakreślonym siedmiodniowym terminie do dokonania tej czynności wpisu od skargi nie uiściła, skargę należało odrzucić, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

W tym stanie sprawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.