III SA/Gl 1615/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

III SA/Gl 1615/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676808

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 marca 2015 r. III SA/Gl 1615/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Leszek Wolny po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą strona złożyła na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku strona oświadczyła, że jest osoba bezrobotną bez prawa do zasiłku. Strona nie posiada majątku ruchomego, ani nieruchomości. Wierzytelności wnioskodawcy są przedmiotem zajęcia komorniczego, a mieszkanie skarżącej zostało sprzedane przez komornika. Strona pozostaje z mężem w ustroju rozdzielności majątkowej. Mąż skarżącej jest zatrudniony na 1/8 etatu.

Strona oświadczyła, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze swoim mężem. Aktualnie, jedyny dochód ich wspólnego gospodarstwa domowego wynosi 200 zł brutto (wynagrodzenie męża skarżącej).

W tym stanie rzeczy, referendarz sądowy pismem z dnia (...) r. wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia i uprawdopodobnienia danych zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez nadesłanie szeregu dokumentów, mających zobrazować jej rzeczywisty i aktualny stan majątkowy, również z uwzględnieniem stanu majątkowego męża, z którym pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Wezwanie to miało na celu uzupełnienie, jak również udokumentowanie danych zawartych we wniosku o prawo pomocy.

W odpowiedzi na to wezwanie, wnioskodawca nadesłała następujące dokumenty: zaświadczenie o zarobkach męża wnioskodawcy (netto 164,89 zł miesięcznie); PIT - 11 za 2014 r. złożony przez męża wnioskodawcy; kserokopie dowodów osobistych skarżącej i jej męża; kserokopia decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. (nieruchomość stanowiąca miejsce zamieszkania skarżącej); dowód wpłaty podatku od nieruchomości na nazwisko E. S.; opisy kart kredytowych męża wnioskodawcy i ich córki; kserokopie rachunków opłat za Polsat cyfrowy (14,90 zł); ubezpieczenie (42 zł) oraz energię elektryczną (92 zł); zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko skarżącej.

Do akt nadesłano również szereg oświadczeń: oświadczenie wnioskodawcy informujące o tym, że od 2010 r. jest osoba bezrobotną i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy, a utrzymuje się z dorywczej pracy oraz opiekuje się swoim ojczymem E. R. Oświadczenie o tym, że skarżąca mieszka pod wskazanym przez siebie adresem, lecz nie jest pod nim zameldowana; oświadczenie o wydatkach jej i męża; oświadczenie E. R., ojczyma strony, potwierdzające fakt opieki nad nim i płacenie przez niego "wynagrodzenia" pasierbicy w kwocie około 300 - 500 zł miesięcznie. Oświadczenie córki skarżącej o wspieraniu matki, także finansowym - w miarę możliwości.

Pismem z dnia (...) r. referendarz sądowy po raz kolejny wezwał skarżącą do wyjaśnienia kolejnych kwestii.

W odpowiedzi na to pismo, skarżąca nadesłała zaświadczenie o osobach zameldowanych pod adresem jej zamieszkania i oświadczenie o stanie rodzinnym skarżącej oraz stanie gospodarstwa domowego, w którym przebywa i potwierdzające powyższe oświadczenia oświadczenie męża skarżącej - J. S.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje:

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Z kolei zgodnie z art. 245 § 1 p.p.s.a., prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub części (...) lub obejmuje tylko ustanowienie fachowego pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Na wstępie należy zaznaczyć, że skarżący składając wniosek o prawo pomocy, zażądał przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Mając to na uwadze, odnosząc się do wniosku B. S., należy przywołać zasadę wyrażoną w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którą, przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym (czyli na zasadzie art. 245 § 3 p.p.s.a., mogącym obejmować zwolnienie od kosztów sądowych, na które składają się opłaty i wydatki albo ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Odnosząc powyższe uregulowania do przedmiotowej sprawy, należy stwierdzić, że skarżąca zdołała wykazać, że spełnia ustawowe przesłanki skutkujące uwzględnieniem jej wniosku w całości, tj. zwolnieniem jej od kosztów sądowych.

Strona pozostaje w związku małżeńskim z J. S., który uzyskuje wynagrodzenie za pracę w kwocie około 200 zł brutto. Jednocześnie skarżąca mieszka razem z mężem w domu swojej teściowej. Strona wykonuje prace dorywcze, jej dochód jest więc nieregularny. Pomaga jej w utrzymaniu córka - w miarę swoich możliwości i potrzeb matki.

W stosunku do wnioskodawcy toczą się postępowania egzekucyjne, a strona spłaca zadłużenie kredytowe w Bank "A" (z tytułu karty).

Wartość przedmiotu zaskarżenia w tej sprawie wynosi 162.688 zł kwota ta nie jest sporna; podana została w skardze oraz w odpowiedzi organu na skargę. Wpis sądowy od skargi wyniesie w tej sprawie 2.000 zł - kwota obliczona na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W ocenie rozpoznającego wniosek jest to kwota, która rzeczywiście przekracza możliwości finansowe skarżącej i jej męża. Poza tym, poniesienie kosztów sądowych w jakiejkolwiek części mogłoby rzeczywiście narazić wnioskodawcę i jej męża na uszczerbek w ich koniecznym utrzymaniu.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.