Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026873

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 25 lutego 2009 r.
III SA/Gl 1480/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Kupiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 25 lutego 2009 r. sprawy ze skargi W. L. na decyzję na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie płatności obszarowych w kwestii wniosku strony o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie W. L. złożyła skargę z dnia (...) r. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) r. Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w B. z dnia (...) r. K. z dnia (...) r., którą organ po wznowieniu postępowania uchylił swoją ostateczną decyzję z dnia (...) r. i odmówił przyznania stronie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok (...) r. z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej (nakładając jednocześnie sankcję w wysokości (...) zł potrącaną z płatności pomocy w ciągu (...) lat kalendarzowych) i Uzupełniającej Płatności Obszarowej.

W piśmie tym w części wstępnej skarżący zawarła wniosek o "wstrzymanie w całości wykonalności zaskarżonej decyzji do chwili jej prawomocnego zakończenia postępowania, w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym". Natomiast w części zwanej "uzasadnieniem" strona powołała jedynie argumenty przemawiające za zasadnością podniesionych zarzutów merytorycznych.

Organ odwoławczy odpowiadając na skargę wnosił o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwaną dalej p.p.s.a.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Z przepisu tego wynika, że sąd może wstrzymać wykonanie danego aktu administracyjnego uzależniając to od zdarzeń przyszłych, będących spodziewanym skutkiem wykonania aktu lub czynności albo w drodze egzekucji administracyjnej albo w wyniku działań osób trzecich realizujących swoje uprawnienia lub obowiązki. "Niebezpieczeństwo" zaistnienia "znacznej szkody" i "trudnych do odwrócenia skutków" musi wynikać z racjonalnej oceny zakresu, zasad i trybu wykonania aktu w czasie zawisłości skargi w danej sprawie sądowoadministracyjnej.

Tym samym, aby taka ocena Sądu nastąpiła, zainicjowana złożonym wnioskiem o wstrzymanie, strona winna uzasadnić ten wniosek powołując się na określone okoliczności faktyczne ewentualnie uprawdopodobnić możliwość ich wystąpienia działając we własnym interesie. Przytoczenie jedynie treści powyższego przepisu, jak i brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę w ramach zasady skargowości.

W niniejszej sprawie należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że zaskarżona decyzja podlega wykonaniu, gdyż utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji, wydaną w trybie wznowienia postępowania, która nałożyła na stronę między innymi sankcję w wysokości (...) zł realizowaną poprzez potrącenie z płatności pomocy, do której strona jest uprawniona z tytułu wniosków składanych w ciągu (...) lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodności.

Natomiast analizując warunki uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji organu odwoławczego Sąd stwierdził, że strona skarżąca nie uzasadniła swojego wniosku, ponieważ nie wskazała na konkretne okoliczności, z których wnikałoby, że możliwym jest zaistnienie niebezpieczeństw wymienionych w cytowanym przepisie. Sąd nie doszukał się też takich okoliczności w materiale dowodowym zebranym przez organy administracyjne i dołączonym do akt postępowania sądowego.

Mając to na uwadze Sąd działając na podstawie art. 61 § 3 "a contrario" p.p.s.a. postanowił odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.