Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789660

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 lipca 2015 r.
III SA/Gl 1463/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę kasacyjną od wyroku Sądu z dnia 5 marca 2015 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r. oddalił skargę O. L. wniesioną pismem z dnia (...) r. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...).

Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi Strony skarżącej w dniu 13 maja 2015 r.

Pismem złożonym w dniu 13 czerwca 2015 r. Strona skarżąca reprezentowana przez radcę prawnego B. T. wniosła skargę kasacyjna na opisane orzeczenie Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z brzmieniem art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 tekst jedn. z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Z kolei w myśl art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie skarga został złożona po upływie terminu do tego wyznaczonego, albowiem pełnomocnik Strony skarżącej otrzymał odpis wyroku zapadłego w sprawie wraz z uzasadnieniem w dniu 13 maja 2015 r., a skarga dotycząca tego orzeczenia został wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 13 czerwca 2015 r., przy czym termin trzydziestu dni zakreślony do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu 12 czerwca 2015 r. Nadto do skargi kasacyjnej nie został dołączony wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.