Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026872

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 lutego 2009 r.
III SA/Gl 1398/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Karpińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Karpińska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na dzień (...) r. J. T. złożyła skargę na opisaną wyżej decyzję. Zarządzeniem z 26 listopada 2008 r. została ona wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) złotych Zarządzenie to zostało doręczone w dniu (...) r. i do chwili obecnej nie zostało wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 - zwanej dalej p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo opłaty nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ przesyłka zawierająca zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu została doręczona w dniu (...) r., termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu (...) r. (środa). Tym samym skarga stosownie do przywołanych wyżej przepisów i przy zastosowaniu art. 58 § 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.