Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549169

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 listopada 2014 r.
III SA/Gl 1392/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik na posiedzeniu niejawnym.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2014 r. sprawy ze skargi "A" J. K., W. R. spółka jawna w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) stwierdzające niedopuszczalności zażalenia.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 października 2014 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie lub nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi oraz złożenie dokumenty określającego umocowanie do reprezentowania.strony skarżącej przez osobę lub osoby podpisane pod skargą. Wezwano ją także do uiszczenia wpisu do skargi. Dla dokonania tych czynności wyznaczono siedmiodniowy termin, informując stronę, że ich niedochowanie będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Opisane wezwania zostały doręczone w dniu (...) r. Do chwili obecnej nie uzupełniono braków formalnych skargi ani też nie uiszczono wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni jej braków formalnych. Tego rodzaju brakiem formalnym, który stanowi przesłankę odrzucenia skargi jest m.in. brak podpisu na skardze, który zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. winien być złożony przez stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Natomiast zgodnie z art. 28 § 1 p.p.s.a. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (a taką jest spółka jawna) dokonuje czynności w postępowaniu przez osobę lub organ działający w jej imieniu. Taka osoba lub organ winna, zgodnie z art. 29 p.p.s.a. wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata. Dlatego też przewodniczący wzywa stronę do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.m.in. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarga złożona przez stronę skarżącą nie zawierała żadnego podpisu a tym samym niemożliwe było także ustalenie umocowania osób działających w imieniu spółki. Nie uiszczono też od niej wpisu. W tym stanie rzeczy strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków skargi oraz do uiszczenia wpisu i pouczona o skutkach niedokonania tych czynności w terminie. Wezwania te zostały skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu (...) r. W zakreślonym terminie, który upłynął bezskutecznie w dniu (...) r., strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi ani też nie uiściła wpisu.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.