Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729895

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 9 czerwca 2015 r.
III SA/Gl 1340/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Herman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 9 czerwca2015 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie gier losowych (cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych) postanawia:

1.

uchylić postanowienie z 15 kwietnia 2015 r. w przedmiocie sprostowania wyroku

2.

dokonać sprostowania sentencji wyroku z 1 grudnia 2014 r. w zakresie daty i numeru zaskarżonej decyzji w ten sposób, że słowa "(...) r." zastąpić słowami: "(...) r." a oznaczenie "(...)" oznaczeniem "(...)"

3.

dokonać sprostowania uzasadnienia wyroku z 1 grudnia 2014 r. w ten sposób, że znajdujące się na 1 stronie uzasadnienia oznaczenie "(...)" zastąpić oznaczeniem "(...)".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 1 grudnia 2014 r. Sąd uchylił decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...). W sentencji wyroku jako datę zaskarżonej decyzji wpisano inny dzień, tj. (...) r. oraz inny numer tj. (...). Również w uzasadnieniu wyroku na pierwszej stronie wpisano niewłaściwy numer decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd może w wyroku sprostować oczywiste niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe albo inne oczywiste omyłki.

W przedmiotowej sprawie na podstawie analizy akt administracyjnych, skargi i odpowiedzi na skargę ustalono, że zaskarżona decyzja ma inną datę i inny numer niż podane w sentencji i uzasadnieniu wyroku z 1 grudnia 2014 r.

Wobec powyższego też zasadne było przyjęcie iż w sprawie popełniono oczywistą omyłkę podlegającą sprostowaniu w myśl wskazanych wyżej przepisów.

Zarazem też Sad uchylił w oparciu o art. 165 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzednie postanowienie prostujące z 15 kwietnia 2015 r. z uwagi na niepełny charakter tamtego sprostowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.