Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098611

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
III SA/Gl 1247/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi A sp. z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. A sp. z o.o. w D. (zwanej dalej A sp. z o.o. lub Spółką) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług. Do skargi dołączył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 28 października 2015 r. referendarz sądowy odmówił A sp. z o.o. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia z należnego wpisu sądowego. Pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. Spółka wniosła sprzeciw wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia. Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2016 r. odmówiono Spółce przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia z dnia 28 października 2015 r. o odmowie przyznania prawa pomocy, a zażalenie od tego postanowienia odrzucono postanowieniem z dnia 7 marca 2016 r. Natomiast zażalenie na to postanowienie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzeniem z dnia 1 czerwca 2016 r. wezwano Stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w kwocie 100.000 zł, wezwanie zawierało informację, iż wpis należy uiścić w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, podając godziny otwarcia kasy i numer rachunku. Nadto wskazano, że nieuiszczenie wpisu w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca odpis tego wezwania została uznana za skutecznie doręczoną na adres wskazany w skardze przez A sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2016 r., o czym świadczy zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - zwaną dalej p.p.s.a.) Strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Natomiast na mocy art. 220 § 1 p.p.s.a. - Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy), chyba, że stronie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych określone w art. 239 p.p.s.a. lub zostanie przyznane na jej wniosek stosowne prawo pomocy obejmujące zwolnienie od tych kosztów.

W rozpoznawanej sprawie Strona skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100.000 zł, a zakreślony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 4 lipca 2016 r., przy czym wymagana kwota nie została uiszczona. Nadto skarżącej Spółce nie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 239 p.p.s.a., a wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych nie został uwzględniony.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.