Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639342

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 marca 2019 r.
III SA/Gl 117/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 28 marca 2019 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. Sp. K. w C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. "A" Sp. z o.o. Sp. K. w C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 11 lutego 2019 r. Strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 720 zł, stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Wezwanie zawierało pouczenie, iż wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została doręczona Stronie skarżącej na adres wskazany w skardze w dniu 26 lutego 2019 r. (dowód doręczenia w aktach sprawy) wpis sądowy od skargi nie został jednak uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata - art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 t.j.), zwanej w skrócie p.p.s.a. Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków (art. 211 p.p.s.a.). Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 p.p.s.a.). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z powołanej regulacji wynika zatem, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi istotny jej element, którego brak powoduje podstawę do odrzucenia skargi.

W rozpoznawanej sprawie Strona skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 720 zł, została ona także prawidłowo pouczona o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku nie uiszczenia wymaganego prawem wpisu w zakreślonym terminie. Wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi doręczono Skarżącej w dniu 26 lutego 2019 r. a więc zakreślony termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 5 marca 2019 r., przy czym wymagana kwota nie została uiszczona. Podkreślenia wymaga, że nie uiszczenie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niewykonaniem zarządzenia Sądu, co stanowi podstawę do odrzucenia skargi.

W tym stanie rzeczy na podstawie wskazanych wyżej przepisów i przy zastosowaniu art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.