III SA/Gl 1130/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2680117

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2019 r. III SA/Gl 1130/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty paliwowej odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia 14 września 2018 r. A sp. z o.o. w K. zaskarżyła opisaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie opłaty paliwowej. W powyższej skardze skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 26 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z 30 listopada 2018 r. o odmowie przyznania skarżącej spółce prawa pomocy.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 kwietnia 2019 r. wezwano skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 61.191 zł. Zarządzenie zawierało pouczenie, iż wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin informując zarazem, iż niezastosowanie się do wezwania w terminie wskazanym spowoduje odrzucenie wniesionej skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 16 kwietnia 2019 r. co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

W terminie wyznaczonym, który upłynął w dniu 23 kwietnia 2019 r. strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi warunek, którego spełnienie jest konieczne dla nadania jej dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W związku z powyższym, że strona skarżąca została w dniu 16 kwietnia 2019 r. wezwana do uiszczenia wpisu i w zakreślonym siedmiodniowym terminie do dokonania tych czynności wpisu od skargi nie uiściła, skargę należało odrzucić, na podstawie art. 220 § 3 i art. 230 p.p.s.a.

W tym stanie sprawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.