Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774442

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 grudnia 2010 r.
III SA/Gl 1112/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska - Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółka Jawna w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: umorzyć zawieszone postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 20 listopada 2007 r. działając w oparciu o treść art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi "A" Spółka Jawna w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z (...) r. nr (...). Przyczyną zawieszenia był wniosek pełnomocnika strony skarżącej złożony na rozprawie o zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na pytanie skierowane do ETS co do zgodności art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług z VI Dyrektywą oraz konieczności uzyskania informacji o wyniku postępowania karnego przeciwko A.O. Pełnomocnik organu odwoławczego poparł powyższy wniosek.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 126 p.p.s.a. zawieszenie przez sąd postępowania może nastąpić na zgodny wniosek stron. Zgodnie natomiast z art. 130 § 1 p.p.s.a., sąd umarza postępowanie zawieszone m.in. z przyczyny wskazanej w powyżej powołanym przepisie, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu. Okres trzech lat liczony jest od daty wydania postanowienia, jeżeli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, skoro postanowienie o zawieszeniu postępowania zapadło na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 listopada 2007 r., przy czym stosowny wniosek o podjęcie postępowania do chwili obecnej nie został zgłoszony, postępowanie sądowe - z uwagi na upływ trzyletniego terminu - należało umorzyć.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 130 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 126 p.p.s.a. oraz na podstawie art. 131 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.