Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749713

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
III SA/Gl 1102/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. (K.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. wysłanym w dniu 30 kwietnia 2015 r. przesyłką poleconą A. K. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, z pominięciem właściwego organu administracji publicznej - Dyrektora Izby Skarbowej w K., skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia art. (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Przedmiotowa skarga wpłynęła w dniu 28 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i została następnie wraz z pouczeniem o treści art. 54 § 1, § 2 oraz § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwana dalej p.p.s.a.) przesłana właściwemu organowi - Dyrektorowi Izby Skarbowej w K. Opisany organ otrzymał niniejszą skargę w dniu 4 maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Natomiast według art. 58 § 1 pkt 2 i art. 58 § 3 tej ustawy, Sąd odrzuca postanowieniem również na posiedzeniu niejawnym skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W świetle przywołanych regulacji nie budzi zatem wątpliwości, że skarga podlega odrzuceniu, kiedy skarżący nie wniósł jej w terminie trzydziestu dni od doręczenia mu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie administracyjnej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ostateczną.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że ostateczną decyzję doręczono stronie skarżącej za potwierdzeniem odbioru, które znajduje się w aktach administracyjnych, w dniu 25 marca 2015 r., a zatem trzydziestodniowy termin, o jakim mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a. w którym to skargę adresowaną do Sądu należało wnieść za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w K. upłynął w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Natomiast skarga A. K. została przedłożona w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach z pominięciem Dyrektora Izby Skarbowej w K. Niniejszą skargę doręczono do właściwego organu w dniu 4 maja 2015 r., nie ulega zatem wątpliwości, iż jej prawidłowe wniesienie nastąpiło po upływie terminu do tego zakreślonego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2, art. 58 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.