Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789601

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 lipca 2015 r.
III SA/Gl 1028/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Leszek Wolny po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. - K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: 1. zwolnić skarżącą z obowiązku uiszczenia części każdorazowej opłaty sądowej, przekraczającej kwotę 100 (sto) zł; 2. w pozostałym zakresie odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł, strona złożyła na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku strona oświadczyła, że nie stać jej na uiszczenie opłaty sądowej w tej sprawie. Jej rachunki bankowe są bowiem skutecznie zajęte przez komornika skarbowego, a jej wynagrodzenie jest przedmiotem zajęcia komorniczego. W tej sytuacji wynagrodzenie strony nie wystarcza jej na bieżące potrzeby. Jej miesięczne koszty utrzymania (wydatki bieżące, leki, środki czystości, utrzymanie dziecka) kosztuje ją około 1.200 zł miesięcznie.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym skarżąca stwierdziła, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe jedynie ze swoim czteroletnim synem O. K.

Dochód skarżącej stanowi wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.500 zł brutto. Po wszelkich potrąceniach, kwota ta wynosi netto 1.200 zł. Z oświadczenia wnioskodawcy wynika, że nie posiada żadnego majątku ruchomego, ani nieruchomości, nie posiada również żadnych oszczędności, papierów wartościowych, ani przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 Euro.

W załączeniu strona przedłożyła kserokopię postanowienia tutejszego Sądu z dnia (...) r., sygn. akt: III SA/Gl 1027/14, którym to postanowieniem uwzględniony został częściowo jej wniosek i zwolniono ją z obowiązku uiszczania części każdorazowej opłaty sądowej, przekraczającej kwotę 100 zł.

W tym stanie rzeczy, referendarz sądowy pismem z dnia (...) r. wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia i uprawdopodobnienia danych zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez nadesłanie szeregu dokumentów, mających zobrazować jej rzeczywisty i aktualny stan majątkowy, również z uwzględnieniem jej stanu cywilnego (i sytuacji majątkowej osób, z którymi skarżąca jest związana). Wezwanie to miało na celu uzupełnienie, jak również udokumentowanie danych zawartych we wniosku o prawo pomocy.

W odpowiedzi na wezwanie do akt wpłynęło: postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. o przejęciu do łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko wnioskodawcy; zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego skarżącej - pismo z dnia (...) r.; kserokopia umowy o prace zawarta na czas określony, zawarta w dniu (...) r.; zeznanie podatkowe PIT-37 wnioskodawcy złożone za 2014 r.; odpis skrócony aktu małżeństwa skarżącej i Ł. K.; akt notarialny ustanawiający w małżeństwie skarżącej ustrój rozdzielności majątkowej; wydruki z banku "A"; kserokopia postanowienia z dnia (...) r., w którym zwolniono skarżącą częściowo od kosztów sądowych - od części każdorazowej opłaty sądowej, przekraczającej kwotę 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje:

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Z kolei zgodnie z art. 245 § 1 p.p.s.a., prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub części (...) lub obejmuje tylko ustanowienie fachowego pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Na wstępie należy zaznaczyć, że skarżąca składając wniosek o prawo pomocy, zażądała przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Mając to na uwadze, odnosząc się do wniosku J. G. - K., należy przywołać zasadę wyrażoną w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którą, przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym (czyli na zasadzie art. 245 § 3 p.p.s.a., mogącym obejmować zwolnienie od kosztów sądowych, na które składają się opłaty i wydatki albo ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Odnosząc powyższe uregulowania do przedmiotowej sprawy, należy stwierdzić, że skarżąca nie udowodniła w sposób dostateczny, aby znajdowała się w sytuacji uzasadniającej uwzględnienie jej wniosku w całości.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że obowiązek ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, w tym obowiązek uiszczenia wpisu sądowego od skargi, obciąża bezpośrednio jedynie wnioskodawcę, która jest stroną skarżącą w niniejszym postępowaniu. Koszty te nie obciążają innych osób - ani członków rodziny skarżącej, ani tym bardziej osób trzecich.

Jednak, aby strona uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych, należy zbadać najpierw jej aktualny stan majątkowy w aspekcie jej zdolności finansowej do poniesienia określonych, konkretnych kosztów sądowych. Na generalną kondycję finansową skarżącej wpływ mają nie tylko jej osobiste dochody, lecz także stan majątkowy jej bliskich. Do tej kategorii osób bezsprzecznie należy małżonek wnioskodawcy. Z pewnością nie jest on dla skarżącej "osobą trzecią" (a więc nie jest on dla niej, de facto, osoba obcą). Podstawą tego stwierdzenia jest, cytowany już, art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z którego jasno wynika, że małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy. Wpis sądowy od skargi z pewnością nie obciąży małżonka skarżącej, jednak zobrazowanie jego stanu majątkowego, pozwoliłoby na stwierdzenie, czy po uiszczeniu wpisu w sprawie, skarżąca poniesie uszczerbek w swoim koniecznym utrzymaniu. W sytuacji, w której skarżąca nie przedstawiła materiałów źródłowych, obrazujących stan majątkowy swojego męża, nie można ustalić, czy może ona ponieść koszty sądowe w pełnej wysokości, czy też będzie to stanowiło dla niej nadmierne obciążenie finansowe.

W realiach przedmiotowej sprawy, należy jednak uwzględnić fakt, że skarżąca uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł brutto, a jednocześnie kwota egzekwowana w postępowaniu egzekucyjnym skierowanym do jej majątku wynosi 491.270,80 zł.

Uwzględniając powyższe fakty, dotyczące bezpośrednio sytuacji majątkowej wnioskodawcy oraz brak jakichkolwiek danych odnoszących się do stanu majątkowego jej męża, należy stwierdzić, że powinna być jednak w stanie uiścić wpis sądowy od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł.

Uwzględniając, że w trzech sprawach sądowych, w których toczy się aktualnie postępowanie w przedmiocie prawa pomocy (III SA/Gl 1027 - 1029/14), skarżąca zostanie częściowo zwolniona od kosztów sądowych w takim samym zakresie, to łączny, sumaryczny wpis sądowy od skarg w powyższych sprawach wyniesie 300 zł i taka kwota powinna mieścić się w granicach możliwości finansowych wnioskodawcy.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.