III SA/Gd 995/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616321

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lutego 2019 r. III SA/Gd 995/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2018 r., wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie odpisu KRS-u aktualnego w dacie udzielenia pełnomocnictwa.

Nadto, na mocy art. 220 § 1 i 3 ww. ustawy, stosownie do § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł.

W zarządzeniach zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 10 stycznia 2019 r. (k. 16).

W zakreślonym terminie braki skargi nie zostały uzupełnione oraz nie został uiszczony wpis.

W tej sytuacji, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), który stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych oraz na podstawie art. 220 § 3 tej ustawy, który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.