Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195231

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2017 r.
III SA/Gd 918/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. i J. W. na uchwały Rady Miasta z dnia 29 marca 2007 r. nr (...) nr (...) w przedmiocie nadania nowej nazwy ulicy postanawia: odrzucić zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie złożone w imieniu skarżących przez adwokata M. M., z uwagi na nieuzupełnienie w terminie braków tego zażalenia, do czego pełnomocnik został zobowiązany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału. W szczególności nie wskazano jakiego rozstrzygnięcia Sądu dotyczy złożone zażalenie ani nie przedłożono pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżących.

Powyższe postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 12 grudnia 2016 r.

W dniu 22 grudnia 2016 r. skarżący złożyli w sądzie pełnomocnictwo do wniesienia w ich imieniu środków zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej oraz wskazanych enumeratywnie zażaleń, udzielone adwokatowi M. M. (z datą 22 grudnia 2016 r.).

Pismem z dnia 9 stycznia 2017 r. skarżący wnieśli zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2016 r. o odrzuceniu zażalenia. Twierdzili, że o przedmiotowym postanowieniu dowiedzieli się dopiero w dniu 3 stycznia 2017 r. w trakcie przeglądania akt w Sądzie. Zarzucili m.in. że Sąd bezzasadnie uznał pismo z dnia 10 października 2016 r. za zażalenie oraz, że kwestionowane postanowienie winno być adresowane bezpośrednio do nich, a nie do pełnomocnika, któremu udzielili pełnomocnictwa jedynie do niektórych czynności w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej zwanej: "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie zaś do art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

W niniejszej sprawie należy uznać, że postanowienie Sądu z dnia 5 grudnia 2016 r. o odrzuceniu zażalenia zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 12 grudnia 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 251 akt sądowoadministracyjnych). Pełnomocnik ten wniósł bowiem zażalenie w imieniu skarżących i - mimo wezwania - nie uzupełnił braków zażalenia.

W konsekwencji, stosownie do treści art. 194 § 2 p.p.s.a., ostatnim dniem terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 5 grudnia 2016 r. był 19 grudnia 2016 r.

Zażalenie na postanowienie z dnia 5 grudnia 2016 r. zostało złożone przez J. W. oraz J. W. w dniu 10 stycznia 2017 r. z uchybieniem terminu do jego złożenia. Zdaniem Sądu bez znaczenia dla kwestii dochowania tego terminu jest okoliczność podnoszona przez skarżących, że dowiedzieli się o tym postanowieniu dopiero w dniu 3 stycznia 2017 r. Jak już stwierdzono termin do wniesienia zażalenia należało liczyć od chwili doręczenia go adwokatowi, który występował w imieniu skarżących.

W związku z uchybieniem terminu do wniesienia zażalenia Sąd nie odniósł się do zarzutów podnoszonych przez skarżących a dotyczących charakteru zażalenia odrzuconego przez Sąd w dniu 5 grudnia 2016 r., czy też nieprawidłowego sporządzenia tego postanowienia.

Mając na względzie powyższe uwagi Sąd odrzucił zażalenie na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.