Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2875448

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 listopada 2013 r.
III SA/Gd 870/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Sz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 września 2013 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.