III SA/Gd 854/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550066

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 września 2018 r. III SA/Gd 854/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 7 lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku stałego postanawia odrzucić zażalenie na postanowienie z dnia 6 lipca 2018 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę kasacyjną od wydanego w sprawie wyroku sporządzoną przez skarżącego osobiście.

Odpis postanowienia z dnia 6 lipca 2018 r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego (z wymogiem sporządzenia zażalenia przez adwokata lub radcę prawnego w świetle punktu 4 pisma zawierającego pouczenie) został skarżącemu doręczony w dniu 30 lipca 2018 r. (pismo przewodnie - k. 80; potwierdzenie odbioru - k. 83 akt sądowych).

W terminie zakreślonym do wniesienia przewidzianego środka odwoławczego skarżący wniósł sporządzone osobiście zażalenie na wyżej wskazane postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej w skrócie jako "p.p.s.a.") od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny postanowienia, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei art. 194 § 4 p.p.s.a. stanowi, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Jednym z wyjątków od tej zasady jest sytuacja, gdy zażalenie sporządzone jest przez sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, będącego stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 194 § 4 w zw. z art. 175 § 2 p.p.s.a.). W kategorii wyjątku od powyższej zasady należy postrzegać także sytuację, gdy stroną postępowania jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej (art. 194 § 4 w zw. z art. 175 § 2a p.p.s.a.).

Przepis art. 197 § 2 p.p.s.a. stanowi z kolei, iż do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Sporządzenie zażalenia, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej przez osobę mającą kwalifikacje wymagane w wyżej wskazanym przepisie przesądza o jego dopuszczalności, natomiast wniesienie zażalenia z naruszeniem art. 194 § 4 p.p.s.a. czyni je niedopuszczalnym i podlegającym odrzuceniu. Niezachowanie przymusu adwokacko - radcowskiego w odniesieniu do zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej stanowi bowiem brak niepodlegający konwalidacji w trybie art. 49 p.p.s.a. W takiej sytuacji sąd zobligowany jest do odrzucenia wniesionego zażalenia bez wzywania do uzupełnienia braków (zob. w tej materii: postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2016 r.; sygn. akt II FZ 513/16 oraz z dnia 20 marca 2012 r.; sygn. akt I OZ 169/12; Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie A. M. pomimo prawidłowego pouczenia o tym, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (zob. pkt 4 wyżej wskazanego pisma zawierającego pouczenie), złożył zażalenie sporządzone osobiście.

W okolicznościach niniejszej sprawy złożone zażalenie obarczone jest brakiem, który czyni je niedopuszczalnym. Skarżący nie jest adwokatem ani radcą prawnym, ani nie posiada kwalifikacji wymienionych w art. 175 § 2-2a p.p.s.a.

Z tego też względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 194 § 4 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. odrzucił wniesione zażalenie, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.