Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839678

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 listopada 2015 r.
III SA/Gd 710/15

UZASADNIENIE

Sentencja

|Sygn. akt III SA/Gd 709/15 | | Dnia 26 listopada 2015 r., WYCIĄG Z PROTOKOŁU, Przewodniczący, Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.), Sędziowie, Sędzia NSA Anna Orłowska, Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak, Protokolant, Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska,,, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawy, ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w O., na decyzje Dyrektora Izby Celnej, z dnia 9 lipca 2015 r., nr (...);, nr (...), w przedmiocie zwrotu odsetek od zapłaconych należności celnych., W tym miejscu treść protokołu pominięto., Sąd postanowił:, na mocy art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zarządzić połączenie do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach akt III SA/Gd 709/15 i III SA/Gd 710/15 i prowadzić, łącznie jedne akta pod sygnaturą, III SA/Gd 709/15, dołączając akta sprawy połączonej, i umieszczając w nawiasie na okładce sygnaturę dołączonej sprawy (§ 25 zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia, 27 listopada 2003 r., W tym miejscu treść protokołu pominięto.,, Na oryginale właściwe podpisy.,,,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.